JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ''NOVOSADSKA TOPLANA''

http://www.nstoplana.rs

JKP „Novosadska toplana"
Vladimira Nikolića 1
21000 Novi Sad

Osnova za budući nastanak i razvoj toplifikacionog sistema Novog Sada stvorena je davne 1916. godine, kada je izgrađena stara električna centrala snage 5,3 MW. Parni kotlovi ove termoelektrane iskorišćeni su 1961. godine za grejanje novih višestambenih zgrada na području naselja Grbavica, koje se nalazilo u neposrednoj blizini električne centrale.
Preduzeće "Novosadska toplana" osnovano je te iste godine , ali u sastavu Elektrovojvodine. Tada je Novi Sad, zajedno sa sremskim naseljima - Petrovaradinom i Sremskom Kamenicom - imao oko 115 000 stanovnika.
U okviru KfW programa, u dve faze, izvršena je revitalizacija sistema daljinskog grejanja u Novom Sadu. U periodu od tri godine rekonstruisano je i izgrađeno preko 10 kilometara vrelovodne mreže. Zamenjeno je 213 dotrajalih toplotnih podstanica. Pilot projektom je automatizovan kompletan sistem Toplane "Petrovaradin" i izvršena ugradnja elemenata za regulaciju temperature u prostorijama (termostatskih ventila) i raspodelu troškova po pojedinačnim stanovima (delitelja troškova) po pojedinačnim stanovima potrošačima sa konzumnog područja toplane Petrovaradin.
Ugrađena su merila utroška toplotne energije u toplotne podstanice objekata čime su stvoreni uslovi za realizaciju obračuna troškova prema utrošku toplotne energije na nivou zgrade. 2004. godine je izgrađen kotao 5 na Toplani "Jug".

Lična karta
Naziv: Javno komunalno preduzeće "Novosadska toplana"
Osnivač: Skupština Grada
Datum osnivanja: 25. septembar 1961. godine
Sedište: Novi Sad, Vladimira Nikolića 1
Osnovna komunalna delatnost: Proizvodnja i distribucija toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode
Direktor: Dobrosav Arsović, v.d. direktora
Broj zaposlenih: 307
Broj potrošača: 88.029, odnosno 81349.116 stambenih i 6.68055 poslovnih potrošača, TPV 27.503
Gradsko područje: Novi Sad, Petrovaradin i Sremski Karlovci
Tehnički sistem: Daljinski sistem grejanja
Snaga u MW: 635,9 MW- Toplotni izvori Toplane, 332 - TE-TO "Novi Sad", 819,4 MW - Toplotni konzum
Osnovni energent: Prirodni gas
Ukupna dužina vrelovoda: 200,4 km
Ukupan broj podstanica: 3.538
KORISNIČKI CENTAR besplatan poziv 0800 100 021
Centrala telefon+381(021) 4881-101
Tehnička služba 4881-121
Investicije 4881-182
Nabavka 4881-179
Prodaja 4881-174
Odnosi sa javnošću 420-853
Odnosi sa potrošačima 423-712
Pravna služba 4881-141
Finansije 4881-164
Računovodstvo 4881-147
Informatika 4881-190
Reklamacije 4881-103 i 4881-104
Toplana Faks +381(021) 4881-113
Toplana E-pošta toplana@nstoplana.rs
Reklamacije reklamacije@nstoplana.rs
Veb master webmaster@nstoplana.rs