Plan razvoja Grada Novog Sada

Grad Novi Sad pristupa izradi Plana razvoja za period 2022 – 2031. godine u skladu sa odredbama Zakona o planskom sistemu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 30/2018).

U pripremi ovog dugoročnog dokumenta razvojnog planiranja najšireg obuhvata i najvišeg značaja za našu lokalnu samoupravu neophodan je sistemski pristup i korišćenje svih raspoloživih resursa.

Stoga nam je cilj da proces izrade Plana razvoja Grada Novog Sada bude transparentan, a sve relevantne informacije o fazama procesa stavljene na uvid javnosti.