ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ОДРЖАВАЊЕ ОТВОРЕНЕ МЕЛИОРАЦИОНЕ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ ХИДРООБЈЕКАТА – ЈН 0001/2020