ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА

Жарка Зрењанина 2,
тел. 451-989, факс 488-2942
Лидија Јарамаз - Лисица, вршилац функције градск
ог правобраниоца

Правобранилаштво Града Новог Сада врши послове правне заштите имовинских права и интереса Града Новог Сада. У делокруг рада Правобранилаштва Града Новог Сада спада предузимање свих правних радњи, коришћењa свих правних средстава пред судовима и другим надлежним органима, ради остваривања имовинских права и интереса Града Новог Сада, његових органа, организација и других правних лица, који се финансирају из буџета Града Новог Сада и других средстава Града.

Радом Правобранилаштва Града Новог Сада руководи градски правобранилац који има десет заменика.

Градског правобраниоца и заменике градског правобраниоца именује и разрешава Скупштина Града.