Биро за пружање правне помоћи

Нови Сад, Радничка улица бр. 2.
Телефон: 021/ 524 – 221 и 524 – 651

в.д. директор Гордана Моравски
в.д. заменик директора Чедомир Шкорић

У Бироу за пружање правне помоћи, као посебној организацији, обављају се послови пружање правне помоћи грађанима ради остваривања њихових права и интереса путем:

  • пружања усмених правних савета у свим правним областима и по свим правним питањима
  • састављањем поднесака (захтева, тужби, жалби, молби, представки и др)
  • састављањем исправа ( изјава, уговора, тестамената и др.)
  • заступање грађана пред судовима, државним органима и органима локалне самоуправе, установама, предузећима и другим организацијама када решавају о њиховим правима, обавезама и правним интересима.

Правну помоћ грађанима пружају:

  • в.д. директор
  • в.д. заменик директора
  • два помоћника директора

који правну помоћ пружају самостално, савесно, професионално и сагласно оправданим интересима странака.   

Могућност да се обрате Бироу за пружање правне помоћи имају сви грађанима који имају пребивалиште или боравиште на територији Града Новог Сада без накнаде и уз накнаду. Право на правну помоћ без накнаде имају грађани који остварују приходе испод нивоа социјалне сигурности утврђене прописима о социјалној заштити, као и грађани који с обзиром на своје материјално стање и материјално стање чланова свог породичног домаћинства не би могли да сносе трошкове накнаде за пружање правне помоћи без угрожавања свог материјалног стања и издржавања чланова свог породичног домаћинства и других лица која су по закону дужни да издржавају.

Грађани који се обрате за правну помоћ имају право на пуну дискрецију тако да су запослени у Бироу дужни да чувају као тајну чињенице и податке које им грађани повере у поступку пружања правне помоћи.

Долазак и разговори са странкама се заказују, осим у хитним случајевима када је у питању израда хитних поднесака, жалби и приговора.

Рад са странкама одвија се сваког радног дана у периоду од 7.30 до 15.30 часова.