ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА - РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ, ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ (ШИФРА: ЈНМВ-Д-1/2020-ГИК)