JAVNA NABAVKA DOBARA - MALO VATROGASNO VOZILO ZA GAŠENјE ŠUMSKIH POŽARA I POŽARA NA OTVORENOM PROSTORU SA PUMPOM ZA VODU, REZERVOAROM ZA VODU, REZERVOAROM ZA PENILO, VATROGASNOM OPREMOM KOJA SE SKLADIŠTI NA VOZILU I DRUGOM OPREMOM BROJ 1.1.2/2020,