Читај ми

НОВОСАЂАНКАМА ЦЕЛА ПЛАТА ЗА ВРЕМЕ ТРУДНИЧКОГ БОЛОВАЊА

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2011. годину усвојеном у јуну 2011. године, опредељена су средства за помоћ запосленим трудницама за време привремене спречености за рад, због болести или компликација у вези са трудноћом.

Градска управа за социјалну и дечију заштиту припремила је Нацрт одлуке о социјалној заштити Града Новог Сада, којом је предвиђено да запослена трудница која има пријављено пребивалиште на територији Града Новог Сада, за време привремене спречености за рад због болести или компликација у вези са трудноћом, остварује право на помоћ, у висини разлике између износа накнаде зараде коју остварује из средстава обавезног здравственог осигурања, до пуног износа основа накнаде зараде.

Начин и рокови преноса средстава за наведене намене биће ближе уређене споразумом који ће закључити Град Нови Сад и Републички фонд за здравствено осигурање, а одлука ће бити разматрана на седници Скупштине Града Новог Сада у октобру.

Право запослених трудница ће се примењивати почев од исплате накнаде за октобар 2011. године извршене на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Нови Сад, 18.октобар 2011. године