REŠENјE O DODELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANјE I SUFINANSIRANјE PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI SAVREMENOG STVARALAŠTVA