Čitaj mi

Otvaranje konkursa za izradu mobilnih aplikacija u cilјu unapređenja efikasnosti javnih servisa na bazi otvorenih podataka

Gradsko veće Grada Novog Sada na osnovu člana 8. stav 1. Odluke o određivanju organa nadležnog za odlučivanje o raspolaganju pokretnim stvarima u javnoj svojini Grada Novog Sada („Službeni list Grada Novog Sada“, broj 14/17) i Odluke o pokretanju postupka otuđenja laptop računara i tablet računara iz javne svojine Grada Novog Sada, bez naknade, u postupku javnog oglašavanja broj: 352-1/2017-1181-II od 28. novembra 2017. godine i na osnovu Ugovora o donaciji broj 645845 WeLive – “A New Concept of public administration based on citizen co-created mobile urban services” (WeLive – “Novi koncept javne uprave zasnovane na moblinim gradskim servisima u čijoj izradi učestvuju građani”) iz Programa Horizon 2020, raspisuje konkurs za izradu mobilnih aplikacija u cilјu unapređenja efikasnosti javnih servisa na bazi otvorenih podataka u oblastima ekologije i kulture.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica (punoletni građani Republike Srbije, nezavisno od radno-pravnog statusa) i pravna lica u timovima po tri člana zainteresovani za izradu mobilnih aplikacija u cilјu unapređenja efikasnosti javnih servisa na bazi otvorenih podataka. Svaki tim treba da ima iskustva u razvijanju aplikacija, dizajnu, urbanim problemima ili nekoj od fokus oblasti takmičenja.

Timovi/Učesnici se prijavlјuju putem registracije na  https://goo.gl/j35vLd, kao i WeLive platformu koja se nalazi na internet adresi https://dev.welive.eu/. Na Platformi je moguće pregledati temu konkursa, kao i predlog ideja za koje je konkurs vezan, odabirom Konkursa u sekciji „Ovde možete videti poslednje izazove kreirane od Vaše gradske uprave“. Takođe, konkursu se može pristupiti pritiskom na dugme „Vidi sve promene“, u istoj sekciji, i odabirom opcije „Novi Sad“, izabrati trenutno aktivan konkurs.

Prvih deset timova koji se prijave putem registracije na navedeni način ulaze u postupak takmičenja, a obaveštenje o prvih deset prijavlјenih timova biće objavlјeno na internet stranici Grada Novog Sada i WeLive platformi.

Prve tri rangirane mobilne aplikacije od strane Stručne komisije biće nagrađene laptop i tablet računarima.

 Podsećamo sve zainteresovane da je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije "Službeni glasnik RS", br. 97/08 od 27.10.2008. godine, 104/09 - dr. Zakon 68/2012- odluka US i 107/2012, a posebno sa Članom 10   (Obrada sa pristankom) i Članom 15 (Obaveštavanje o obradi) potrebno da sva zainteresovana fizička lica koja žele da učestvuju u Javnom konkursu svojeručnim potpisom Informacionog lista i obrasca za davanje saglasnosti daju svoj punovažni pristanak za obradu u smislu gore navedenog Zakona.
Potpisan Informacioni list i obrazac za davanje saglasnosti treba dostaviti putem  redovne pošte/lično na adresu Grad Novi Sad, Služba Izvršnih organa, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj (kancelarija br. 15, drugi sprat), Trg slobode 1, 21 000 Novi Sad ili na dan održavanja takmičenja.
Konkurs je otvoren od 29. novembra 2017. godine do 14. decembra 2017. godine. Direktan link prema Konkursu na WeLive platformi je sledeći: https://dev.welive.eu/challenges_explorer/-/challenges_explorer_contest/6201/view

Tekst konkursa, Informacioni listi i obrazac za davanje saglasnosti, možete preuzeti ispod.