OBAVEŠTENJE O UPLAĆIVANJU DOPRINOSA ZA SAMOSTALNE UMETNIKE OD STRANE GRADA NOVOG SADA

GRAD NOVI SAD
GRADSKA UPRAVA ZA KULTURU

O B A V E Š T E NJ E


Dana 23. septembra 2011. godine, Skupština Grada Novog Sada donela je Odluku o uslovima i načinu sticanja prava na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za lice koje je steklo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture.
Odluka je stupila na snagu 1. oktobra 2011. godine.

Shodno navedenoj odluci Grad Novi Sad će, od 1. oktobra 2011. godine, uplaćivati doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinose za zdravstveno osiguranje za lice koje je steklo status lica koja samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, a koje ispunjava sledeće uslove:

- da mu je, u skladu sa zakonom, reprezentativno udruženje u kulturi kod koga je
uvedeno u evidenciju, utvrdilo status lica koje samostalno obavlja umetničku
ili drugu delatnost,
- da ima prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada,
- da mu je nadležna poreska uprava utvrdila obavezu plaćanja doprinosa u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, kao licu koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture,
- da ukupan prihod koji je ostvarilo u prethodnoj godini ne prelazi iznos prosečne godišnje zarade u Republici Srbiji, isplaćene u prethodnoj godini i
- da nema u svojini nepokretnosti, osim one u kojoj stanuje.

Gradska uprava za kulturu vršiće uplatu doprinosa samostalnim umetnicima preko reprezentativnih udruženja u kulturi kod kojih su ta lica uvedena u evidenciju, i to na najnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa za osiguranike samostalne umetnike, u rokovima i na način utvrđen zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (tromesečno).

Do utvrđivanja statusa reprezentativnih udruženja u kulturi, shodno Zakonu o kulturi ("Službeni glasnik RS", broj 72/09), uplata doprinosa vršiće se samo za lica kojima su status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, utvrdila sledeća udruženja:

1. Udruženje književnika Srbije,
2. Udruženje dramskih pisaca Srbije,
3. Udruženje filmskih umetnika Srbije,
4. Udruženje samostalnih filmskih glumaca Srbije,
5. Savez dramskih umetnika Srbije,
6. Udruženje muzičkih umetnika Srbije,
7. Udruženje orkestarskih umetnika Srbije,
8. Udruženje kompozitora Srbije,
9. Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije,
10. Udruženje baletskih umetnika Srbije,
11. Udruženje radnika estradne delatnosti Srbije,
12. Udruženje likovnih umetnika Srbije,
13. Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije,
14. Udruženje samostalnih umetnika fotografije Srbije,
15. Udruženje književnih prevodilaca Srbije,
16. Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije,
17. Udruženje artista Srbije,
18. Udruženje filmskih i televizijskih umetničkih saradnika Srbije, i
19. Udruženje radnika likovnih i primenjenih umetnika Srbije.

Obaveštavaju se sva zainteresovana lica koja ispunjavaju napred navedene uslove, da mogu podneti Zahtev za sticanje prava na uplatu doprinosa Gradskoj upravi za kulturu, na obrascu koji se može preuzeti na ovom sajtu ili lično, u prostorijama Gradske uprave za kulturu, Novi Sad, Žarka Zrenjanina 2, treći sprat, kancelarija 83.

Pored Zahteva, prilaže se i:
1. Uverenje reprezentativnog udruženja u kulturi o statusu lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost,
2. Uverenje o prebivalištu,
3. Overena fotokopija lične karte i radne knjižice,
4. Rešenje nadležne poreske uprave o utvrđivanju akontacionog zaduženja doprinosa za socijalno osiguranje za tekuću godinu, odnosno konačnog zaduženja doprinosa za prethodnu godinu,
5. Uverenje nadležne poreske uprave o posedovanju imovine fizičkih lica,
6. Potvrda nadležnog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o podnetoj prijavi, promeni, odjavi na obavezno socijalno osiguranje (obrazac M-A), i
7. Dokaz o uplati Gradske administrativne takse u iznosu od 200,00 dinara na račun broj 840-742241843-03, poziv na broj 97 20-511.


Zahtevi za sticanje prava na uplatu doprinosa, za poslednji kvartal ove godine, podnose se do 1. novembra 2011. godine.

 

 

Novi Sad,
4. oktobar 2011. godine
 

Preuzmite zahtev1.doc (application/msword 155 KB)