Čitaj mi

KANALIZACIJA ZA JOŠ JEDAN DEO ADICA

Radi rešavanja jednog od najvećih komunalnih problema, odnosno odvođenja otpadnih voda, Gradska uprava za građevinsko zemlјište i investicije u ponedelјak, 29.10.2018. godine, počinje radove na izgradnji kanalizacione mreže u delu naselјa Adice.

Grad Novi Sad je u poslednjih nekoliko godina intenzivno angažovan na pobolјšanju komunalne opremlјenosti u ovom naselјu, koje je u prethodnom periodu bilo dosta zanemareno po pitanju infrastrukture.

U Adicama je do sada izgrađeno oko 11 km fekalne kanalizacije, čime je omogućeno da poteškoće sa prelivanjem i pražnjenjem septičkih jama postanu prošlost za veliki broj domaćinstava.

Sada će biti izgrađena mreža koja pripada slivu Ulice Marije Bursać i prostire se u severnom delu naselјa Adice, a gravitira ka crpnoj stanici „Žička“, za koju je u izradi projektna dokumentacija. Ukupna dužina kanalizacione trase iznosi 5,2 km, a obuhvata deset ulica - Žičku, Studeničku, Petra Lubarde, Sopoćansku, Suvoborsku, Stefana Prvovenčanog, Stevana Sinđelića, Vladana Đorđevića, Palićku i deo Ulice Marije Bursać. Izgradnjom planirane mreže u navedenim ulicama, oko 400 domaćinstava dobiće priliku da se priklјuči na gradski kanalizacioni sistem.

Ugovorena vrednost investicije iznosi 181.197.944,30 dinara (sa PDV-om), a rok za završetak je 240 kalendarskih dana.U Adicama su u toku i radovi na izgradnji kanalizacije u Viteškoj ulici, u delu od dalekovoda do Ulice Desanke Maksimović, jer je jedino ovaj deo ulice do sada bio bez kanalizacije. Napominjemo da ni drugi delovi naselјa Adice, koji još uvek nemaju rešeno pitanje odvođenja otpadnih voda, nisu zaboravlјeni i kada bude izrađena projektna dokumentacija, pristupiće se izgradnji nedostajuće infrastrukture. Problem nedostatka kanalizacije rešava se parcijalno i postupno, s krajnjim cilјem da kompletno naselјe bude pokriveno kanalizacionom mrežom.

Ulaganje u izgradnju sistema kanalizacije jedan je od glavnih prioriteta Grada Novog Sada. Sa realizacijom ovih aktivnosti nastaviće se i u narednom periodu kako bi se na čitavoj gradskoj teritoriji uspostavili jednaki komunalni standardi i stvorili uslovi za kvalitetniji život građana.

Novi Sad, 26. oktobar 2018. godine