GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE POSLOVE

Adresa: Novi Sad, Ulica Žarka Zrenjanina broj 2,
Telefon: 021/6624-000.

v.d. načelnika: dr Borivoje Dunđerski

U Gradskoj upravi za opšte poslove obavlјaju se poslovi koji se odnose na: organizaciju gradskih uprava, posebnih organizacija i službi i unapređenje njihovog rada, praćenje izvornih poslova lokalne samouprave i poverenih poslova, plate i druga primanja zaposlenih u gradskim upravama, posebnim organizacijama i službama, primenu Zakona o opštem upravnom postupku u poslovima lokalne samouprave, vršenje upravnog nadzora, poslove Grada u oblasti odbrane, kancelarijsko poslovanje, stručne, finansijske i organizacione poslove za potrebe organa mesnih zajednica, mesne kancelarije, prijemne kancelarije i arhive organa Grada, lična stanja građana i ažuriranje jedinstvenog biračkog spiska za Grad Novi Sad.
U Gradskoj upravi obavlјaju se i drugi poslovi iz izvornog delokruga Gradske uprave, kao i određeni poslovi koje Republika odnosno Pokrajina povere Gradu.
U Gradskoj upravi obavlјaju se stručni poslovi u vezi sa radnim odnosima zaposlenih u gradskim upravama, posebnim organizacijama i službama, vođenjem evidencija u oblasti rada i pružanjem pravne pomoći zaposlenima u ostvarivanju njihovih prava iz radnog odnosa, kao i poslovi koji se odnose na bezbednost i zdravlјe na radu.
U Gradskoj upravi se obavlјaju i poslovi finansijske službe i poslovi kontrole u skladu sa propisima o budžetskom sistemu.
U Gradskoj upravi obavlјaju se i drugi upravni poslovi za koje nije određen delokrug drugih gradskih uprava.
Za obavlјanje određenih poslova lokalne samouprave iz delokruga gradskih uprava, kao i druge poslove uprava, radi stvaranja uslova da se ti poslovi obavlјaju efikasnije i bliže mestu stanovanja i rada građana u okviru Gradske uprave za opšte poslove obrazovano je 16 mesnih kancelarija sa sedištem u Begeču, Budisavi, Bukovcu, Kaću ,Veterniku,  Kisaču, Kovilјu, Ledincima, Starim Ledincima, Pejićevim salašima-Nemanovcima, Petrovaradinu, Rumenki, Sremskoj Kamenici, Stepanovićevu, Futogu i Čeneju. Poslovi mesnih kancelarija i druga pitanja od značaja za njihov rad uređuju se aktom Gradonačelnika Grada Novog Sada.    
U Gradskoj upravi, polazeći od vrste i obima poslova, obrazuju se uže unutrašnje jedinice: četiri sektora, osam odseka, jedno odelјenje i dve grupe:
 Sektor za lična stanja građana, u okviru koga se obrazuju: Odelјenje matičara i Odsek za upravni postupak,
 Sektor za poslove mesnih kancelarija i mesnih zajednica, u okviru koga se obrazuju: Odsek za mesne kancelarije i Odsek za mesne zajednice,
 Sektor za finansijske poslove, u okviru koga se obrazuje Odsek za finansijske poslove,
 Sektor za poslove upravlјanja lјudskim resursima, u okviru koga se obrazuju: Odsek za stručno usavršavanje i bezbednost i zaštitu zdravlјa na radu i Odsek za rodnu ravnopravnost i nacionalne manjine,
 Odsek za organizaciju i unapređenje uprave i opšte – upravne poslove, u okviru koga se obrazuje Grupa za poslove vođenja i ažuriranja biračkog spiska i
 Odsek Pisarnice, prijemnih kancelarija i arhive, u okviru koga se obrazuje Grupa za overu potpisa, rukopisa i prepisa.