GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE POSLOVE

Žarka Zrenjanina br. 2,
telefon 021/6624-000

v.d. nаčеlnikа: dr Bоrivоје Dunđеrski

U Gradskoj upravi za opšte poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na:
organizaciju gradskih uprava, posebnih organizacija i službi i unapređenje njihovog rada, praćenje izvornih poslova lokalne samouprave i poverenih poslova, plate i druga primanja zaposlenih u gradskim upravama, posebnim organizacijama i službama, primenu Zakona o opštem upravnom postupku u poslovima lokalne samouprave, vršenje upravnog nadzora, poslove Grada u oblasti odbrane, kancelarijsko poslovanje, stručne, finansijske i organizacione poslove za potrebe organa mesnih zajednica, mesne kancelarije, prijemne kancelarije i arhive organa Grada, građanska stanja, radne knjižice i vođenje biračkog spiska.
U Gradskoj upravi obavljaju se i drugi poslovi iz izvornog delokruga Gradske
uprave, kao i određeni poslovi koje Republika odnosno Pokrajina povere Gradu.
U Gradskoj upravi obavljaju se stručni poslovi u vezi sa radnim odnosima
zaposlenih u gradskim upravama,posebnim organizacijama i službama, vođenjem
evidencija u oblasti rada i pružanjem pravne pomoći zaposlenima u ostvarivanju
njihovih prava iz radnog odnosa, kao i poslovi koji se odnose na bezbednost i zdravlje na radu.
U Gradskoj upravi se obavljaju i poslovi finansijske službe i poslovi
kontrole u skladu sa propisima o budžetskom sistemu.
U sastavu Gradske uprave za opšte poslove obrazovana je Kancelarija za
dijasporu koja ima položaj sektora.
U Gradskoj upravi obavljaju se i drugi upravni poslovi za koje nije određen
delokrug drugih gradskih uprava.
Za obavljanje određenih poslova lokalne samouprave iz delokruga gradskih
uprava, kao i druge poslove uprava, radi stvaranja uslova da se ti poslovi obavljaju efikasnije i bliže mestu stanovanja i rada građana u okviru Gradske uprave za opšte poslove obrazovano je 16 mesnih kancelarija sa sedištem u Begeču, Budisavi, Bukovcu,Veterniku, Kaću, Kisaču, Kovilju, Ledincima, Starim Ledincima, Pejićevim salašima-Nemanovcima, Petrovaradinu, Rumenki, Sremskoj Kamenici, Stepanovićevu,Futogu i Čeneju. Poslovi mesnih kancelarija i druga pitanja od značaja za njihov rad uređuju se aktom Gradonačelnika Grada Novog Sada.