GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE

21000 Novi Sad, Žarka Zrenjanina 2;
tel. 021/420-299, lok. 244; 021/529-238; tel/faks 021/472-14-65;
E-mail: finans@gu.ns.sr.gov.rs

Gradska uprava za finansije obavlja sledeće poslove:

 • priprema budžet i razrađuje smernice za pripremu budžeta u uputstvu za izradu nacrta budžeta;
 • prati sistem javnih prihoda i javnih rashoda, kao i zakonsku regulativu kojom su isti uvedeni i po potrebi pokreće inicijativu za njihovu izmenu;
 • vrši bilansiranje javnih rashoda i javnih prihoda (poreza, doprinosa, taksa, naknada i ostalih javnih prihoda), prati naplatu javnih prihoda u celini i po vrstama i o tome izveštava nadležne uprave;
 • priprema nacrte propisa iz oblasti izvornih javnih prihoda u saradnji sa drugim gradskim upravama (lokalne komunalne takse, gradske administrativne takse, boravišna taksa, gradski samodoprinos);
 • priprema kvartalne planove i odobrava kvote za potrošnju;
 • priprema predloge rešenja o upotrebi tekuće i stalne rezerve budžeta;
 • odobrava zahteve za promenu aproprijacija i kvota;
 • vrši kontrolu planova direktnih korisnika;
 • vrši internu kontrolu i analizira zahteve za finansiranje korisnika;
 • prati primanja i izdatke budžeta i vrši kontrolu izvršenja budžeta;
 • prati primanja, izdatke i druge obaveze Grada po osnovu zaduživanja;
 • vrši plasiranje likvidnih sredstava budžeta u skladu sa zakonom;
 • priprema završni račun budžeta i izveštaje o izvršenju budžeta;
 • učestvuje u pripremanju odluka i drugih akata;
 • daje mišljenja na nacrte odluka i drugih akata koji imaju uticaja na budžetska primanja i izdatke;
 • učestvuje u pripremi planova razvoja delatnosti iz nadležnosti Grada;
 • obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom Grada Novog Sada i drugim propisima, iz svog izvornog delokruga, kao i određene poslove koje Republika, odnosno Autonomna Pokrajina Vojvodina povere Gradu.

U Gradskoj upravi za finansije, Odlukom o gradskim upravama Grada Novog Sada, obrazovan je Sektor za trezor.

U Sektoru za trezor obrazovana su dva odseka i to:

 • Odsek za finansijsko planiranje, upravljanje gotovinskim sredstvima i dugom i kontrolu rashoda i
 • Odsek za budžetsko računovodstvo i izveštavanje.

U Sektoru za trezor obavljaju se poslovi koji se odnose na: finansijsko planiranje, kroz praćenje priliva na konsolidovanom računu trezora i zahteva za plaćanje rashoda, upravljanje gotovinskim sredstvima i likvidnošću na konsolidovanom računu trezora, kontrolisanje rashoda i odobravanje plaćanja na teret budžetskih sredstava, vođenje evidencije o dugovanjima i upravljanje prilivom od pozajmljivanja, vođenje budžetskog računovodstva i izveštavanje, obračun plata direktnih korisnika budžeta Grada, pripremu akata o obavljanju poslova trezora i uprabljanje finansijskim informacionim sistemom.
Odsek za finansijsko planiranje, upravljanje gotovinskim sredstvima i dugom i kontrolu rashoda obavlja međusobno povezane poslove koji se odnose na projekciju i praćenje priliva sredstava na konsolidovani račun trezora i zahteva za plaćanje, definisanje tromesečnih, mesečnih i dnevnih kvota preuzetih obaveza i plaćanja, otvaranje i zatvaranje računa i podračuna konsolidovanog računa trezora, upravljanje likvidnošću, finansijskom imovinom i zaduživawem i kontrolu rashoda.
Odsek za budžetsko računovodstvo i izveštavanje obavlja međusobno povezane poslove koji se odnose na održavanje i rad sistema trezora, kontrolu i unos svih transakcija u sistem trezora, računovodstvene poslove za obradu plaćanja, evidentiranje primanja, vođenje dnevnika, glavne knjige i određenih pomoćnih knjiga za sva primanja i izdatke, finansijsko izveštavanje, održavanje sistema klasifikacija, propisivanje pravila budžetskog računovodstva i propisivanje zahteva u pogledu internog i eksternog izveštavanja.
U Gradskoj upravi za finansije, pored Sektora za trezor, obrazovana je uža unutrašnja jedinica - Odsek za budžet.
U Odseku za budžet obavljaju se međusobno povezani poslovi koji se odnose na pripremu i izradu budžeta i završnodžg računa budžeta, bilansiranje javnih prihoda i javnih rashoda, kontrolu planova izvršenja budžeta direktnih korisnika, pripremanje tromesečnih planova za izvršenje budžeta sa mesečnom dinamikom, odobravanje zahteva za promenu aproprijacija i kvota, odobravanje zahteva u postupku izvršenja budžeta sa stanovišta njihove usklađenosti sa budžetom praćenje primanja i izdataka budžeta i staranje o naplati sredstava iz budžeta Republike, upotrebu sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve i bilansiranje sredstava za gradske opštine.
Poslove iz nadležnosti Gradske uprave za finansije, pored načelnika i zamenika načelnika, prema sistematizaciji radnih mesta, obavlja i 36 izvršilaca.

Načelnik Gradske uprave za finansije je Radmila Pejin, dipl. ecc.
v.d. zаmеnik nаčеlnikа: Nenad Obradović