ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката пронаталитетне популационе политике за 2012. годину

На основу члана 55. став 2. Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме и пројекте из области здравства ("Службени лист Града Новог Сада", број 9/12), Градски одбор за пронаталитетну популациону политику расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката пронаталитетне популационе политике за 2012. годину

I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката пронаталитетне популационе политике за 2012. годину.

II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2012. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 50/11), у укупном износу од 700.000,00 динара.

III. Пројекти пронаталитетне популационе политике који ће се финансирати из буџета Града Новог Сада у 2012. години су:

1) пројекти едукације младих о репродуктивном здрављу
Пројекти едукација младих имају за циљ усвајање здравих стилова живота, очување здравља и правилан развој младих путем изградње позитивних ставова према породици и рађању, њихово информисање о променама које се дешавају у пубертету у циљу едукације о безбедном сексуалном понашању и заштити репродуктивног здравља, као и мотивисање младих за одговорно и безбедно сексуално понашање.
2) пројекти заштите репродуктивног здравља
Пројекти заштите репродуктивног здравља имају за циљ унапређење репродуктивног здравља како би се свакој трудници, породиљи и новорођенчету обезбедио највиши могући степен здравствене заштите. 
       
IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина или Град Нови Сад и чије је седиште на територији Града Новог Сада.

V.  Пријава на Јавни конкурс се може преузети са интернет презентације Града Новог Сада (www.novisad.rs) или у Градској управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, канцеларија 46, II спрат.
  
VI. Учесник Јавног конкурса, на обрасцу пријаве, подноси пројекат који садржи:
- назив пројекта,
- назив, седиште, матични број и порески идентификациони број учесника конкурса,
- циљ пројекта,
- опис пројекта (значај пројекта, место, време, начин реализације активности и очекивани резултати пројекта), као и буџет пројекта и финансијски план (преглед појединачних материјалних и нематеријалних трошкова који се предвиђају пројектом са износом средстава неопходних за реализацију активности и спецификацијом износа средстава из сопствених прихода, средстава из буџета Града Новог Сада и других извора),
- податке о одговорној особи за реализацију пројекта и ангажовање средстава, и
- друге податке у складу са обрасцем пријаве на јавни конкурс.

VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у Градској управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, канцеларија 46, II спрат.

VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 19. новембра до 26. новембра 2012. године.

IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица и које нису у складу са конкурсном документацијом неће се разматрати.

X.   Конкурсна  документација се не враћа.

XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Градски одбор за пронаталитетну популациону политику.

XII. Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог Сада за реализацију пројеката из тачке III. овог јавног конкурса неће се финансирати набавка основних средстава за рад учесника конкурса.

XIII. Градски одбор за пронаталитетну популациону политику може учеснику Јавног конкурса предложити да изврши одређене измене поднетог пројекта, у делу буџета пројекта или у делу активности планираних у пројекту.
Градски одбор за пронаталитетну популациону политику има право да затражи додатна објашњења од учесника конкурса у вези са буџетом пројекта, односно да предложи измену буџета пројекта, уколико сматра да буџет пројекта не одговара планираним активностима и резултатима реализације пројекта.

XIV. Градски одбор за пронаталитетну популациону политику је дужан да у року од 30 дана од дана истека рока из тачке VIII. овог јавног конкурса, утврди листу пројеката, применом следећих критеријума:
- постојање јасно формулисаних циљева и циљне групе,
- постојање повезаности циљева и активности,
- постојање капацитета и искуства учесника конкурса за реализацију активности пројекта,
- економичност буџета пројекта,
- усклађеност предложеног буџета пројекта са планираним активностима,
- одрживост пројекта,
- допринос пројекта унапређењу стања у области у којој се пројекат реализује, и
- законитост коришћења средстава из буџета Града Новог Сада учесника конкурса за пројекте који су реализовали у години која претходи години у којој се расписује јавни конкурс.
Листа пројеката ће се објавити на званичној интернет презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs).
Учесници конкурса имају право да у року од три дана од дана објављивања листе пројеката изврше увид у поднете пријаве на јавни конкурс, односно имају право приговора.
Одлуку о приговору доноси Градски одбор за пронаталитетну популациону политику у року од 15 дана од дана његовог пријема и одлука Градског одбора је коначна.

XV. Градски одбор за пронаталитетну популациону политику, у року од седам дана од дана доношења одлуке о приговору доставља Градоначелнику Града Новог Сада предлог акта о утврђивању пројеката за чију реализацију се одобравају средства из буџета Града Новог Сада, са износом средстава за реализацију сваког појединачног пројекта.
Градоначелник Града Новог Сада доноси акт о утврђивању пројеката за чију реализацију се одобравају средства из буџета Града Новог Сада, са износом средстава за реализацију сваког појединачног пројекта, који ће се објавити на званичној интернет презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs).

XVI. Градски одбор за пронаталитетну популациону политику писаним путем ће обавестити учеснике Јавног конкурса који нису остварили право на средства из буџета Града Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градски одбор за пронаталитетну            ПРЕДСЕДНИК
популациону политику                
Број: XII-51-78/2012                                                 Прим. др Петар Новаковић        
8. новембар 2012. године                        
НОВИ САД