ОБАВЕШТЕЊЕ О УПЛАЋИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА САМОСТАЛНЕ УМЕТНИКЕ ОД СТРАНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Дана 23. септембра 2011. године, Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о условима и начину стицања права на уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе.
Одлука је ступила на снагу 1. октобра 2011. године.

Сходно наведеној одлуци Град Нови Сад ће, од 1. октобра 2011. године, уплаћивати доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица која самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе, а које испуњава следеће услове:

- да му је, у складу са законом, репрезентативно удружење у култури код кога је
уведено у евиденцију, утврдило статус лица које самостално обавља уметничку
или другу делатност,
- да има пребивалиште на територији Града Новог Сада,
- да му је надлежна пореска управа утврдила обавезу плаћања доприноса у складу са законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање, као лицу које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе,
- да укупан приход који је остварило у претходној години не прелази износ просечне годишње зараде у Републици Србији, исплаћене у претходној години и
- да нема у својини непокретности, осим оне у којој станује.

Градска управа за културу вршиће уплату доприноса самосталним уметницима преко репрезентативних удружења у култури код којих су та лица уведена у евиденцију, и то на најнижу месечну основицу за обрачун доприноса за осигуранике самосталне уметнике, у роковима и на начин утврђен законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање (тромесечно).

До утврђивања статуса репрезентативних удружења у култури, сходно Закону о култури ("Службени гласник РС", број 72/09), уплата доприноса вршиће се само за лица којима су статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе, утврдила следећа удружења:

1. Удружење књижевника Србије,
2. Удружење драмских писаца Србије,
3. Удружење филмских уметника Србије,
4. Удружење самосталних филмских глумаца Србије,
5. Савез драмских уметника Србије,
6. Удружење музичких уметника Србије,
7. Удружење оркестарских уметника Србије,
8. Удружење композитора Србије,
9. Савез естрадно-музичких уметника Србије,
10. Удружење балетских уметника Србије,
11. Удружење радника естрадне делатности Србије,
12. Удружење ликовних уметника Србије,
13. Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије,
14. Удружење самосталних уметника фотографије Србије,
15. Удружење књижевних преводилаца Србије,
16. Удружење научних и стручних преводилаца Србије,
17. Удружење артиста Србије,
18. Удружење филмских и телевизијских уметничких сарадника Србије, и
19. Удружење радника ликовних и примењених уметника Србије.

Обавештавају се сва заинтересована лица која испуњавају напред наведене услове, да могу поднети Захтев за стицање права на уплату доприноса Градској управи за културу, на обрасцу који се може преузети на овом сајту или лично, у просторијама Градске управе за културу, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, трећи спрат, канцеларија 83.

Поред Захтева, прилаже се и:
1. Уверење репрезентативног удружења у култури о статусу лица које самостално обавља уметничку или другу делатност,
2. Уверење о пребивалишту,
3. Оверена фотокопија личне карте и радне књижице,
4. Решење надлежне пореске управе о утврђивању аконтационог задужења доприноса за социјално осигурање за текућу годину, односно коначног задужења доприноса за претходну годину,
5. Уверење надлежне пореске управе о поседовању имовине физичких лица,
6. Потврда надлежног фонда за пензијско и инвалидско осигурање о поднетој пријави, промени, одјави на обавезно социјално осигурање (образац М-A), и
7. Доказ о уплати Градске административне таксе у износу од 200,00 динара на рачун број 840-742241843-03, позив на број 97 20-511.


Захтеви за стицање права на уплату доприноса, за последњи квартал ове године, подносе се до 1. новембра 2011. године.

 

 

Нови Сад,
4. октобар 2011. године
 

Преузмите zahtev1.doc (application/msword 155 KB)