ЈАВНА НАБАВКA ДОБАРА – ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА (ШИФРА: ЈНМВ-Д-26/2020)