Информације о пословима Комуналне полиције

У складу са Законом о Комуналној полицији ("Службени гласник Републике Србије", број 51/09), Одлуком о Комуналној полицији ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 55/09), у Градској управи за инспекцијске послове образована је Комунална полиција, као основна унутрашња јединица, са положајем Сектора, за обављање законом утврђених комунално - полицијских и других послова, чијим обављањем се обезбеђује извршавање послова из надлежности Града Новог Сада, у областима комуналних делатности, заштите животне средине, људи и добара, заштите и одржавања реда у коришћењу земљишта, простора, локалних путева, улица и других јавних објеката, као и несметано обављање законом одређених послова из надлежности града.

Послови Комуналне полиције обављју се организованим присуством комуналних полицајаца на местима одржавања реда у областима:

  1. Одржавања комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност. Подразумева одржавање реда у областима: јавне чистоће, заузећа јавних површина, контроле радног времена угоститељских објеката и објеката за приређивање игара за забаву и игара на срећу, испоруке и одвођења вода, уређивање и одржавање депоније, јавна паркиралишта, ауто-такси превоз путника, држање и заштита домаћих животиња, заштита и одржавање зелених површина и јавних плажа, уређивање и одржавању пијаца, кућног реда у стамбеним зградама, снабдевање топлотном енергијом из топлификационог система Новог Сада, услови и мере за уклањање објекта и уређивање и одржавање депонија.
  2. Вршења контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности града.
  3. Остваривања надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима града.
  4. Заштите животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за град.
  5. Одржавања градског реда:
  • Подразумева подршку спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у граду, очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности града.
  • Применом законом утврђених овлашћења Комунална полиција изриче мандатне казне, подноси захтеве за вођење прекршајног поступка за прекршаје прописане Одлукама Града Новог Сада, подноси пријаве надлежном органу за учињено кривично дело и обавештава други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности.

Рад Комуналне полиције одвија се непрекидно, 24 часа у две смене и то од 07-19 часова у дневној, тј. од 19-07 часова у ноћној смени.
Комуналном полицијом руководи начелник Комуналне полиције Мирослав Лакетић (е- пошта: miroslav.laketic@inspekcija.novisad.rs).