Ј А В Н И К О Н К У Р С за избор пројеката који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва, за 2013. годину.

На основу члана 14. став 1. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 28/10, 37/10, 44/11, 6/12 и 25/12), Градоначелник Града Новог Сада

расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за избор пројеката који представљају значајна остварења у области
књижевног стваралаштва и издаваштва, за 2013. годину.

I  За реализацију пројеката у култури који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва, за 2013. годину, а који се суфинансирају средствима из буџета Града Новог Сада, обезбеђена су средства у складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2013. годину ("Службени лист Града Новог Сада" број 55/12).

II  Право учешћа на Јавном конкурсу имају правна лица чије је седиште на територији Града, која се баве издавачком делатношћу, изузев установа културе чији је оснивач Град.

III Пријаве на Јавни конкурс могу се подићи у Градској управи за културу, Нови   Сад, улица Жарка Зрењанина број 2, III спрат, канцеларија број 83, или преузети   са сајта www.novisad.rs

IV Учесник на Јавном конкурсу може да конкурише за суфинанансирање:
- ауторских права за књиге и часописе,
- трошкова припреме (дизајн, откуп ауторских права за илустративни
материјал, трошкова оригиналних текстова, превода и слично), и
- трошкова штампе.

V Учесници на конкурсу, уз пријаву и документацију, подносе и пројекат који   садржи:
- назив пројекта,
- детаљан синопсис и садржај дела код објављивања књиге,
- белешку о аутору дела, преводиоцу и редактору, писцу предговора                   (поговора) код објављивања књиге,
- рок за реализацију пројекта,
- податке о графичкој опреми и дизајну, код објављивања књиге и часописа,
- резиме најмање две стручне рецензије дела, код објављивања књиге,
            - детаљан опис концепције часописа и учесталост излажења часописа
- финансијски план пројекта (преглед појединачних активности које се      предвиђају пројектом, са износом средстава неопходних за реализацију тих     активности и спецификацијом износа средстава из сопствених прихода,      средстава из буџета Града и других извора), и
- податке о одговорној особи за реализацију пројекта и коришћење средстава.

У смислу Закона о буџетском систему ( „Сл. гласник РС“ 54/09,73/10,101/10,93/12), носиоци пројекта чији су пројекти изабрани  као  пројекти који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва, за 2013. годину, а који се суфинансирају средствима из буџета Града Новог, достављају и доказ о  посебном наменском рачуну код Управе за трезор, који је укључен у консолидован рачун трезора Града Новог Сада, пре потписивања уговора о финасирању, односно суфинансирању пројекта.

VI  Избор пројеката врши се на основу најмање једног од следећих мерила и   критеријума:

1. За избор пројеката који представљају значајна остварења у области књижевног  стваралаштва и издаваштва:
- да је прво издање књиге,
- да књига има уметничку, књижевну и научну вредност,
- да постоји културни и јавни интерес за издавање књиге,
- да је књига оригинално и креативно дело, и
- да промовише културу Града и његово културно наслеђе.

2. За избор пројеката који представљају значајна остварења у области издавања  часописа:
- да је часопис из области културе, уметности и других друштвених наука,
- да постоји значај часописа у културној јавности,
- да часопис по свом садржају испуњава вредносне и естетске критеријуме, и
- да постоји континуитет у излажењу часописа.

VII Пријаве на Јавни конкурс са пратећом документацијом подносе се лично на
            обрасцу пријаве који је саставни део конкурсне документације, у затвореној
             коверти у писарници Градске управе за опште послове, Трг слободе 1, Нови
                         Сад, или путем поште препорученом пошиљком, на наведену адресу, са
                          назнаком: Градска управа за културу Града Новог Сада - Јавни конкурс за
                         избор пројеката који представљају значајна остварења у области
                         књижевног стваралаштва и издаваштва, за 2013. годину.

VIII  Пријаве на Јавни конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања   конкурса у средствима јавног информисања, као и на званичном сајту Града   Новог Сада (www.novisad.rs).
Конкурсна документација се не враћа.

IX Поступак Јавног конкурса за суфинансирање пројеката који представљају значајна остварења из области књижевног стваралаштва и издаваштва за 2013. годину, спроводи Комисија.

X Неблаговремене и непотпуне пријаве на Јавни конкурс, пријаве упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве оних учесника на конкурсу, који су у претходној години остварили право на суфинансирање пројеката средствима из буџета Града, а нису поднели извештај о реализацији пројекта, Комисија неће разматрати.

Преузмите prijava_konkurs_izdavastvo.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 21 KB)