Читај ми

УМАЊЕЊЕ ОБАВЕЗА ПЛАЋАЊА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ

У циљу побољшања финансијског положаја породица са троје и више деце, наведене породице имају право на умањење цена комуналних услуга у складу са Одлуком о утврђивању критеријума за умањење обавеза плаћања комуналних услуга породицама са троје и више деце у 2017. години.

Том одлуком је предвиђено да умањење могу да остваре породице са троје и више деце до завршетка њиховог редовног школовања, а најдуже до 26 година живота, чији чланови имају пријављено пребивалиште на територији Града Новог Сада, односно боравиште за расељена лица са Косова и Метохије, на адреси стана за који траже умањење, и уколико редовно измирују јединствени месечни рачун који гласи на њихово име.

У складу са Одлуком, умањење може да се оствари за комуналне услуге које пружају ЈКП „Новосадска топлана“, „Водовод и канализација“ и „Чистоћа“, а наплаћује их ЈКП „Информатика“, путем јединственог месечног рачуна.

Умањење обавеза плаћања комуналних услуга утврђено је у висини до 30% за породице са троје, четворо и петоро деце, 40% за породице са шесторо, седморо и осморо деце и 50% за породице са деветоро и више деце.

Захтев за умањење плаћања комуналних услуга за 2017. годину може се преузети у Писарници Градске управе за опште послове и на сајту Града Новог Сада www.novisad.rs , а попуњен захтев подноси се Градској управи за социјалну заштиту путем Писарнице Градске управе за опште послове.

Уз захтев је потребно приложити и фотокопију извода из матичне књиге рођених за децу у породици, фотокопију личне карте, односно расељеничке легитимације за родитеље и пунолетну децу потврду о редовном школовању за децу и јединствени месечни рачун за претходни месец. На основу поднетих захтева Градска управа за социјалну и дечију заштиту ће сачинити списак породица које остварују право на умањење обавеза и то најкасније до краја јануара 2017. године. Породице које поднесу захтев до 25. у месецу за текући месец, у 2017. години оствариваће умањење почев од тог месеца.

Нови Сад, 17. јануар 2017. године