ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА НОВОГ САДА

http://www.csrns.org.rs/

Ко одређује делатност Центра?

 • Закон о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана,
 • Породични закон,
 • Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично-правној заштити малолетних лица,
 • Закон о збрињавању избеглица,
 • Закон о финансијској подршци породици са децом,
 • Општинске одлуке о додатним правима у социјалној заштити.

Настанак и развој Центра:

 • 30. 09. 1960. године – основан, а почео са радом априла 1961. године. Оснивач Општина Нови Сад.
 • 1967. године – посебном Одлуком Скупштине Општине Нови Сад, Орган старатељства пренет је у надлежност Центра за социјални рад.
 • 1990. године – Општински фонд за социјалну заштиту доноси Одлуку да се Саветовалиште за предбрачну, брачну и породичну проблематику организује при Центру за социјални рад. Саветовалиште почиње са радом 1991. године.
 • 1992. године – Одлуком Министарства за рад, борачка и социјална питања Републике Србије Центар за социјални рад постаје међуопштински (поред Општине Нови Сад добија општине Беочин и Сремски Карловци).
 • 1993. године – у складу са изменама и допунама Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана да Центар у првом степену решава остваривање права утврђених датим Законом, добија послове вођења управног поступка око остваривања услуга кућне неге и помоћи у кући.
 • 2003. године – на основу Решења Скупштине Града Новог Сада, Управни одбор Центра је донео Одлуку о проширењу делатности Центра за социјални рад у домену ''остала социјална заштита у установама са смештајем – Прихватилиште са прихватном станицом ''Сигурна кућа''.
 • Исте године, истом Одлуком, у оквиру Центра за социјални рад отворен је Дневни боравак за децу са поремећајем у понашању а за децу са посебним потребама преузима вођење управног поступка за коришћење услуга Дневног боравка.
 • 2005. године - Пројекат "Заштићено становање" као облик заштите материјално и социјално угрожених лица прелази у редовну делатност Центра, која се финансира из буџета Града Новог Сада.
 • 2007. године – Припрема Пројекта Сигурна женска кућа. Израда Елабората о преласку у редовне облике социјалне заштите који се финансирају из буџета Града.
 • 2008. година – Пројекат„Корак“ кућа на пола пута реализован и прешао у редовну делатност Центра .

Шта се у Центру ради?

Пружа се веома широка лепеза облика, мера и услуга социјалне и породично – правне заштите који су дефинисани наведеним законима.

Ко су наши корисници?

 • Деца и омладина угрожена породичном ситуацијом: ради се о деци чија су оба родитеља умрла, непознатих родитеља, деци напуштеној од родитеља и деци лишеној родитељског права. Ту су и злостављана деца, социјално и материјално угрожена деца, деца родитеља спречених да врше родитељску дужност, деца из породица са поремећеним односима родитеља, деца родитеља у бракоразводном спору и деца из разведених бракова;
 • Деца и омладина са поремећајима у понашању: асоцијална понашања деце, вршиоци кривичних дела и прекршаја испод 14 година, вршиоци кривичних дела и прекршаја преко 14 година и млађа пунолетна лица.
 • Деца и омладина са посебним потребама:особе са оштећењем менталних функција или са оштећењем психофизичких функција.
 • Остала деца и омладина: малолетна лица која траже сагласност за ступање у брак, деца којој је постављен привремени старатељ, деца за коју се води поступак око отуђења имовине, располагање осигуране суме, уговори о поклону, наследне изјаве и сл.
 • Одрасла лица са поремећајима у понашању
 • Одрасла физички и психички ометена лица
 • Материјално необезбеђена и незбринута лица
 • Остала одрасла лица: лица са породичним проблемима, лица са насиљем у породици, лица која су усвојитељи, хранитељи
 • Остарела лица: Ову категорију чине остарела лица без породичног старања, остарела лица без средстава за живот, остарела, теже хронично оболела и инвалидна лица, остарела лица са породичним проблемима, остала остарела лица којима се поставља привремени старатељ.

Како смо организовани?

А – Матични Центар

I Екипа за заштиту деце и омладине:

1.Стручни тим за заштиту деце из породица са поремећеним породичним односима
2. Стручни тим за заштиту деце са поремећајем у понашању и деце са посебним потребама
3.Стручни тим за заштиту деце и омладине без родитељског старања
4. Стручни тим за заштиту деце од злостављања, занемаривања и злоупотребе

II Екипа за заштиту одраслих и старих:

1.Стручни тим за материјално обезбеђење породице
2. Стручни тим за смештај и остале послове везане за стара и одрасла лица

III Одељење прихватилишта са прихватном станицом ''СИГУРНА КУЋА'':

Прихватилишта са прихватном станицом ''Сигурна кућа'' је смештајни капацитет Центра који обухвата две категорије деце.

Прихватилиште за децу и омладину збрињава децу без родитељског старања као и злостављану и занемарену децу. То је привремени смештај (до 10 месеци), док се за њих не утврди одговарајући облик заштите.

Прихватна станица за децу и омладину врши прихват и краткотрајан смештај деце и омладине која се нађу у скитњи, просјачењу, или другим случајевима којима је хитно потребан краткотрајан смештај.

IV Служба саветовалишта за брак и породицу:

Отворен облик социјалне и породично правне заштите. Саветовалиште се бави саветодавно-терапијским радом, израдом програма превенције, информативно-едукативним и истраживачким радом. Циљна група је здрава или популација са ризиком, а проблематика су породични и партнерски односи. Радно време Саветовалишта је од 8 до 20 сати. Рад са клијентима се заказује лично или телефоном. Тајност података до којих се долази у току терапијског рада је загарантована. Клијенти могу, а и не морају дати личне податке.

V Служба Дневног боравка подразумева, из аспекта рада Центра, два одвојена посла:
.
Један је: спровођење управног поступка у вези остваривања и обуставе права на дневни боравак деце са посебним потребама. Други је: дневно збрињавање деце са поремећајем у понашању.

VI Служба за аналитичко-истраживачке послове и информисање.

Општа служба. Обавља послове вођења матичних регистара и евиденција корисника и пружених облика мера и услуга, израде извештаја, програма о раду Центра или појединих служби и одељења, израде анализа, информација. Такође, врши истраживања за потребе Центра и даје званичне податке.

VII Служба за рачуноводствено-финансијске послове.

Општа служба. Води рачуноводствене и финансијске послове Центра, израђује финансијске извештаје и програме и сл.

VIII Служба за административне, правне и кадровске послове.

Општа служба. Пратећа служба у наведеним сегментима рада Центра.

IX Служба за помоћне и техничке послове.

Општа служба. Пратећа служба у наведеним сегментима (возачи, хигијеничари, набављачи, магационери и др.)

Б.Одељење у Беочину

Стручни рад је организован у оквиру два тима:
Тим за заштиту одраслих и старих. Ради исто као екипа у Новом Саду.
Тим за заштиту деце и омладине. Ради исто као екипа у Новом Саду.
Пратећа служба. Ради исто као и у Новом Саду само што је углавном чине два административна радника.

В.Одељење у Сремским Карловцима

Стручни рад у заштити одраслих и старих организован је ангажовањем једног сталног социјалног радника у Сремским Карловцима. Остали стручни послови, односно заштита осталих категорија корисника се обавља у матичном центру у оквиру адекватних тимова.
Ко финансира обављање делатности Центра?

Министарство за рад,запошљавање и социјалну политику – 80 радника
Град Нови Сад – 65 радника
Општина Беочин – 1 радник са високом стручном спремом
Општина Сремски Карловци – 1 радник са средњом стручном спремом

Из републичког буџета се финансирају следећа права која су регулисана Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана: смештај у установу социјалне заштите или у другу породицу, додатак за помоћ и негу, увећани додатак за помоћ и негу, материјално обезбеђење, оспособљавање за рад (рехабилитација) и услуге социјалног рада.
У Закону о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана предвиђено је да се из буџета локалне заједнице финансирају следећа права: помоћ у кући, дневни боравак, привремени смештај у прихватилиште или прихватну станицу, једнократна помоћ у новцу или у натури, опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или у другу породицу.

Град Нови Сад обезбеђује средства за остваривање следећих права или услуга:
1. Саветовалиште за предбрачну, брачну и породичну проблематику
2. Дневни боравак деце ометене у развоју и деце и омладине са поремећајем у друштвеном понашању
3. једнократне помоћи
4. опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или у другу породицу
5. привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу
6. накнада трошкова сахрањивања
7. месечна новчана помоћ
8. изузетна или интервентна једнократна помоћ
9. пружање саветодавно терапијских и других услуга злостављаној, занемареној и злоупотребљаваној деци и омладини
10. прихватилишта са прихватном станицом ''Сигурна кућа''
11. кућна нега и помоћ у кући
12. обезбеђивање здравствене заштите корисницима МОП-а
13. решавање стамбених питања корисницима МОП-а
14. Заштићено становање у два облика
15. Сигурна женска кућа
16. помоћ у натури (набавка зимнице, огрева, одеће и обуће, уџбеника и школског прибора за ученике и др.)
17. бесплатан оброк
18. летовање деце из хранитељских породица
19. едукација за интеграцију у радну и животну средину
20. други облици социјалне заштите којима се доприноси заштити, рехабилитацији и социјализацији лица у стању социјалне потребе
21. услуге социјалног рада у поступцима решавања о наведеним правима

Где и како нас можете наћи?

Локација:

Центар за социјални рад Града Новог Сада – Матична зграда
21000, Нови Сад, Змај Огњена Вука бр. 13
Радно време од 7 до 14/30, дежурство од 14/30 до 17 часова
Централа: 021/ 421- 166, 421- 167, 421- 168
Факс: 021/615-622
E-mail: csrns@nspoint.net

Одељење у Беочину
21300, Беочин, Светосавска
Радно време од 7 до 14/30
Централа: 021/ 870-144
E-mail: csrns-beocin@neobee.net

Одељење у Сремским Карловцима
21215, Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића, бр. 1
Радно време од 7 до 14,30 h уторак и петак у Сремским Карловцима, осталим радним данима у матичој згради Центра,
Телефон у Срем. Карловцима: 021/6853-075,
Телефон у Н. Саду: 021/ 421-166, -167, -168, локал -137,

Остали важни телефони

 • Тријажа: 021/ 421-166, -167, -168, локал 113 – информације о правима, о потребној документацији, о поступцима и начину рада тимова и пријаве случајева за хитне интервенције
 • Координатор екипе за децу и омладину: директан – 021/6621-805, централа -021/ 421-166, -167, -168, локали 612 и 136, факс – 021/6621-805, E-mail – sigurna.kuca@neobee.net
 • Координатор екипе за одрасла и стара лица: директан – 021/ 6624-575, централа 021/ 421-166, -167, -168, локал 111
 • Руководилац Одељења ''Сигурна кућа'': Прихватилиште директан - 021/ 452-497 (24 часа), централа 021/ 421-166, -167, -168, локал 134,
 • Прихватна станица: директан – 021/444- 936 ( 24 часа), централа 021/ 421-166, -167, -168, локал 134
 • Дневни боравак: 021/ 421-166, -167, -168, локал 129
 • Саветовалиште за брак и породицу: од 8 до 20 часова -директни 021/ 421-798, 021/ 421-799, факс -021/ 421-798
 • Кућна нега и помоћ у кући: 021/ 421-166, -167, -168 локал 614
 • Сигурна женска кућа: директан -021/6465-746 ( 24 часа),
 • Регионални центар за хранитељство: директан - 021/6622- 162, централа 021/ 421-166, -167, -168, локал 205

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОКРЕТАЊЕ НАЈЧЕШЋИХ И НАЈОСНОВНИЈИХ ОБЛИКА И МЕРА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Потребна документација за остваривање права на минимум социјалне сигурности породице (МОП): Уз наведену неопходну документацију прилажу се и формулари за подносиоца и његове чланове породице који се могу набавити у Центру за социјални рад.

1. Извод из матичне књиге РОЂЕНИХ (ВЕНЧАНИХ), ДА НИЈЕ СТАРИЈИ од 6 месеци.
2. Уверење о ИМОВНОМ стању за све пунолетне чланове породице из места рођења и места пребивалишта (ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА БР. 6).
3. За запослена лица, потврда о висини примања по основу радног односа или по основу обављања приватне делатности, односно висина прихода за ПОСЛЕДЊА 3 МЕСЕЦА ОД МЕСЕЦА У КОМ ЈЕ ПОДНЕТ ЗАХТЕВ
4. За незапослена лица, уверење да су уредно пријављена служби одговарајућег ЗАВОДА ЗА ТРЖИШТЕ РАДА, ДА НИСУ одбили преквалификацију, стручно оспособљавање или стручно образовање и да нису корисници новчане накнаде (НОВИ САД, АЛБЕРТА ТОМЕ БР. 24).
5. За децу, да су на редовном школовању – потврда
6. Уверење ФОНДА ПЕНЗИЈСКО-ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА да НИЈЕ корисник пензије по било ком основу, а ако је пензионер потврду од Фонда о висини примања за ПОСЛЕДЊА 3 МЕСЕЦА ОД МЕСЕЦА У КОМЕ СЕ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ (НОВИ САД, ЖИТНИ ТРГ БР. 1).
7. Уверење од СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ: Одељење за финансије да се не задужује порезом и доприносом за пунолетне чланове породице (НОВИ САД, М. ПУПИНА БР. 14).
8. Пресуда о разводу брака и ВИСИНА УТВРЂЕНЕ ОБАВЕЗЕ ИЗДРЖАВАЊА.
9. За све пунолетне чланове понети фотокопију (важеће) личне карте.
10. Број електричног бројила на име носиоца права на МОП.
11. Фотокопија ИНФО уплатнице стана.

Право на додатак за негу и помоћ другог лица (ТНП):

1. Предлог за вештачење од лекара опште праксе (образац број 1)
2. Фотокопија здравствене књижице (странице на којој се види име и презиме и осигурање)
3. Фотокопија личне карте
4. Најновији налаз спрецијалисте
5. Фотокопија решења међуопштинске комисије за категоризацију или ранији налаз првостепеног органа вештачења
6. Извод из матичне књиге рођених
7. Уверење да не прима пензију и додатак за ТНП преко фонда ПИОР Нови Сад
8. Фотокопија ИНФО уплатнице

Смештај у установу социјалне заштите одраслих и остарелих лица:

1. Молба (два примерка), својеручно написана
2. Две фотокопије личне карте
3. Две фотокопије извода из матичне књиге рођених или венчаних
4. Најновији чек од пензије (оригинал и две фотокопије), или уколико лице није пензионер, уверење фонда пензијско-инвалидског осигурања да није корисник пензије по било ком основу
5. Од лекара опште праксе: дијагнозе (све дијагнозе са прописаном терапијом) и потврда да се не болује од заразних болести (оригинал и фотокопија)
6. Фотокопија здравствене књижице (1, 2 и 3 страна)
7. Дијагноза и препорука за домски смештај од неуропсихијатра (оригинал и фотокопија) за лица која имају психијатријске дијагнозе или неуропсихијатријске симптоме
Додатна документација, ако је неопходна, доставља се у току поступка у Центру за социјални рад, а најчешће је чине следећа документа:
1. Уверење о имовном стању
2. уверење о опорезивању
3. просек личног дохотка за децу
4. четири потписане и оверене изјаве о начину плаћања домског смештаја (овера се врши у суду или општини)
5. фотокопија уговора о доживотном издржавању

Потребна документација за домски смештај:

 • деце угрожене материјалном или породичном ситуацијом
 • деце са посебним потребама

1. Молба, својеручно написана
2. Извод из матичне књиге рођених (за дете)
3. Извод из матичне књиге венчаних
- Пресуда о разводу брака (ако су родитељи разведени)
- Решење о поверавању детета из ванбрачне заједнице (ако је дете из ванбрачне заједнице)
4. Фотокопије личних карти родитеља
5. Потврда о запослењу (за оба родитеља)
6. Уверење о имовном стању (Геоплан)
7. Уверење о опорезивању (Управа прихода)

За децу са посебни потребама потребан је и налаз и решење комисије за категоризацију или налаз и препорука лекара и здравствена књижица

Потребна документација за обраду потенцијалних усвојиоца

1. Захтев, својеручно написан
2. Изводи из матичне књиге рођених
3. Извод из матичне књиге венчаних
4. Уверења о пребивалишту (СУП)
5. Фотокопија личних карата
6. Уверења да нису под истрагом (суд)
7. Уверења о држављанству
8. Лекарска уверења
9. Потврде о запослењу и личном дохотку
10. Уверење о имовном стању

Документација која се прилаже не може бити старија од шест месеци
Захтев са потпуном документацијом подноси се у собу бр. 13
Захтев Центру у Новом Саду подносе супружници који имају пребивалиште на територији града Новог Сада.

Неопходне документације о кандидатима за хранитеље:

Документација о кандидату за хранитеља која се прибавља службеним путем:

1. Извод из матичне књиге рoђених за кандидата
2. Извод из матичне књиге венчаних
3. Уверење о држављанству
4. Уверење да није лишен родитељског права
5. Уверење да се не води истрага и да није подигнута оптужница за кривично дело

Документација о кандидату за хранитеља коју прибавља кандидат јер се издаје на лични захтев:

1. Молба, својеручно написана
2. Фотокопија личне карте
3. Лекарско уверење
4. Уверење да није осуђиван – издаје МУП

Напомена:
Рок за прибављање документације је до доношења одлуке о испуњености општих услова за бављење хранитељством
За документацију, која се прибавља службеним путем, може се, у непосредном контакту, договорити да је кандидат прибавља, уколико се процени да је то ефикасније и да је кандидат спреман да то учини

Документација потребна за стављање малодобног детета под старатељство:

1. Молба својеручно написана
2. Извод из матичне књиге рођених
3. Потврда о здравственом стању детета
4. Потврда о похађању школе (уколико је школског узраста)
5. Уверење о имовном стању (за дете и његове родитеље)
6. Уколико су родитељи преминули – изводи из матичне књиге умрлих
7. Доказ за родитеље ако су на лечењу, издржавању казне затвора, на непознатој адреси и др. (уверење)

Документација потребна за потенцијалног стараоца

1. Извод из матичне књиге рођених
2. Извод из матичне књиге венчаних (уколико је у браку)
3. Лекарско уверење о здравственој подобности за вршење старатељске дужности
4. Уверење о пребивалишту (СУП)
5. Уверење да није лишен родитељског права (СУП)
6. Потврда о запослењу (за пензионере – решење о пензионисању)
7. Уверење да није под истрагом
8. Уверење о имовном стању

СПИСАК ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕКРЕТНИНЕ МАЛОДОБНОГ ДЕТЕТА

1. МОЛБА (НАВЕСТИ РАЗЛОГЕ ПРОДАЈЕ И НАМЕНУ ТАКО ДОБИЈЕНИХ СРЕДСТАВА)
2. ФОТОКОПИЈЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ЗА ДЕТЕ
3. ФОТОКОПИЈЕ ЛИЧНИХ КАРТИ РОДИТЕЉА
4. ПОТВРДА О ВЛАСНИШТВУ НАД ИМОВИНОМ (АКО ЈЕ ИМОВИНА СТЕЧЕНА НАСЛЕЂЕМ, РЕШЕЊЕ – ФОТОКОПИЈА - О ОСТАВИНСКОМ ПОСТУПКУ
5. ПРЕДУГОВОР О ПРОДАЈИ НЕКРЕТНИНЕ
6. ПРЕДУГОВОР О КУПОВИНИ НЕКРЕТНИНЕ
7. АКО СУ РОДИТЕЉИ ДЕТЕТА РАЗВЕДЕНИ, ФОТОКОПИЈА ПРЕСУДЕ О РАЗВОДУ БРАКА