ОДЛУКА О ГРАДСКИМ УПРАВАМА ГРАДА НОВОГ САДА

ОДЛУКА О ГРАДСКИМ УПРАВАМА ГРАДА НОВОГ САДА
("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010 и 60/2010)

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овом одлуком се уређују организација и делокруг градских управа, посебних организација и службе; положај, права и дужности и одговорности запослених и постављених лица у градским управама, посебним организацијама и служби; односи градских управа, посебних организација и службе; средства за финансирање послова, као и друга питања од значаја за обављање њихових послова.

Члан 2

Послове локалне самоуправе утврђене Уставом, законом, Статутом Града Новог Сада и другим прописима, као и послове које Република Србија (у даљем тексту: Република), односно Аутономна Покрајина Војводина (у даљем тексту: Покрајина), из своје надлежности повере јединицама локалне самоуправе, обављају градске управе образоване овом одлуком.

У градској управи, за извршавање послова који представљају заокружену целину, образују се сектори као основне унутрашње јединице.

За обављање одређених послова градских управа у насељеним местима образују се месне канцеларије.

Члан 3

Одређене стручне и друге послове и са њима повезане управне послове, који су од значаја за ефикасно остваривање послова Града Новог Сада (у даљем тексту: Град), градских управа или јавних предузећа и служби чији је оснивач Град, обављају посебне организације, образоване овом одлуком.

Посебне организације могу се образовати и њихов делокруг се може утврдити и посебном одлуком Скупштине Града Новог Сада (у даљем тексту: Скупштина Града).

Члан 4

Стручне, организационе и друге послове за потребе органа Града и градских управа, обавља служба образована овом одлуком.

Службе се могу образовати и њихов делокруг се може утврдити и посебном одлуком Скупштине Града.

Члан 5

Градске управе су дужне да свим правним и физичким лицима обезбеде једнаку правну заштиту у остваривању њихових права, обавеза и интереса.

Члан 6

Запослени, односно постављена лица у градским управама, посебним организацијама и служби, дужни су да своје послове обављају савесно и непристрасно, при чему се не могу руководити својим политичким убеђењима, нити их могу изражавати и заступати.

II ДЕЛОКРУГ ГРАДСКИХ УПРАВА, ПОСЕБНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И СЛУЖБЕ

1. Градске управе

Члан 7

Градске управе су:

1. Градска управа за комуналне послове,

2. Градска управа за саобраћај и путеве,

3. Градска управа за урбанизам и стамбене послове,

4. Градска управа за заштиту животне средине,

5. Градска управа за привреду,

6. Градска управа за финансије,

7. Градска пореска управа,

8. Градска управа за образовање,

9. Градска управа за културу,

10. Градска управа за спорт и омладину,

11. Градска управа за здравство,

12. Градска управа за социјалну и дечију заштиту,

13. Градска управа за инспекцијске послове,

14. Градска управа за опште послове, и

15. Градска управа за прописе.

Члан 8

У Градској управи за комуналне послове обављају се послови који се односе на:

- припрему програма развоја комуналних делатности Града и одржавања јавних градских функција;

- уређење и обезбеђивање обављања и развој комуналних делатности: пречишћавање и дистрибуцију воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производњу и снабдевање паром и топлом водом, телекомуникационе системе - оптичка, кабловска и друга телекомуникациона инфраструктура, одржавање чистоће у Граду и насељеним местима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца и пружање услуга на њима, уређивање, одржавање и коришћење јавних плажа, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, јавну расвету, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и друге послове у оквиру комуналних делатности у складу са законом, другим прописима и одлукама Скупштине Града и актима донетим на основу њих;

- управљање комуналним отпадом;

- заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара;

- праћење стања и вршење надзора над обављањем послова у области енергетике из надлежности Града, обављање послова у вези са остваривањем права оснивача према јавним агенцијама у области комуналних делатности и енергетике;

У Градској управи обављају се и послови који се односе на:

- унапређење и заштиту грађевинског земљишта;

- утврђивање мерила за уговарање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта;

- утврђивање нацрта решења о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта на којем је уписано право јавне својине у корист Града, поништај решења о отуђењу грађевинског земљишта и престанак закупа грађевинског земљишта и

- учествовање у припреми програма одржавања, заштите и развоја општинских путева и улица на територији Града Новог Сада.

У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему.

Градска управа доноси финансијски план и план јавних набавки градске управе и доноси одлуке о покретању поступака јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са актима Скупштине Града и Градског већа Града Новог Сада (у даљем тексту: Градско веће). Градска управа је одговорна за реализацију јавних набавки у оквиру своје надлежности. Поступке јавних набавки спроводи Сектор за јавне набавке Градске управе за финансије (у даљем тексту: Сектор за јавне набавке). Градска управа може да за спровођење поступка јавних набавки овласти јавно предузеће или другог наручиоца, уз претходну сагласност Градоначелника, односно Градског већа, или када је то предвиђено актом Скупштине Града, Градског већа и Градоначелника.

У саставу Градске управе за комуналне послове образује се Сектор за информатику.

У Сектору за информатику обављају се послови који се односе на предлагање развоја и унапређење Општег информационог система, развој и функционисање информационе инфраструктуре Града, организовање базе података и апликативних софтвера и информатичке технологије.

У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем права оснивача према јавним комуналним предузећима, јавном предузећу у области информатике и другим јавним предузећима чији је оснивач Град.

У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.

Члан 9

У Градској управи за саобраћај и путеве обављају се послови који се односе на:

- припрему програма развоја делатности из свог делокруга;

- издавање грађевинске дозволе за изградњу и реконструкцију, одобрења за извођење инвестиционих радова за које се не издаје грађевинска дозвола, оверу техничке документације, издавање употребне дозволе за саобраћајне површине за које је то законом поверено Граду;

- јавни градски и приградски превоз путника у линијском саобраћају;

- уређење и обезбеђивање посебних услова и организацију аутотакси превоза путника;

- уређење и обезбеђивање организације превоза у линијској пловидби, а која се врши на територији Града, и одређивање делова обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти;

- режим и техничко регулисање саобраћаја;

- раскопавање површина јавне намене;

- организацију и начин коришћења јавних паркиралишта и јавних гаража;

- припрему програма одржавања, заштите и развоја локалних путева, улица и некатегорисаних путева.

У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему.

Градска управа доноси финансијски план и план јавних набавки градске управе и доноси одлуке о покретању поступака јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са актима Скупштине Града и Градског већа. Градска управа је одговорна за реализацију јавних набавки у оквиру своје надлежности. Поступке јавних набавки спроводи Сектор за јавне набавке. Градска управа може да за спровођење поступка јавних набавки овласти јавно предузеће или другог наручиоца, уз претходну сагласност Градоначелника, односно Градског већа, или када је то предвиђено актом Скупштине Града, Градског већа и Градоначелника.

У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем права оснивача према јавним комуналним предузећима чији је оснивач Град, у области саобраћаја и путева.

У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.

Члан 10

У Градској управи за урбанизам и стамбене послове обављају се послови који се односе на:

- припрему и доношење просторног плана и урбанистичких планова, њихову евиденцију и праћење њихове реализације, вођење локалног информационог система планских докумената, старање, путем Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, о спровођењу мера и услова заштите од буке у плановима, програмима и пројектима, укључујући и оне на које даје сагласност у поступку стратешке процене утицаја, процене утицаја пројеката на животну средину, односно у поступку издавања интегрисане дозволе за рад постројења и активности, акустично зонирање на својој територији, одређивање мера забране и ограничења у складу са Законом о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник Републике Србије", број 36/2009), издавање услова и исправку граница суседних парцела, потврђивање пројекта парцелације, препарцелације, издавање информације о локацији и локацијске дозволе, издавање грађевинске дозволе за изградњу објеката за које је то законом поверено Граду, одобрења за извођење грађевинских радова за које се не издаје грађевинска дозвола и грађевинске дозволе за припремне радове, издавање употребне дозволе, накнадног издавања грађевинске и употребне дозволе, потврђивање нацрта посебних делова зграде, послове техничке архиве и стручне, административне и техничке послове за Комисију за планове и друга радна тела Градоначелника, Градског већа и Скупштине Града образована за област урбанизма и грађевинарства;

- исељење лица из станова и заједничких просторија у стамбеним зградама које се користе без правног основа, обезбеђивање станова за пресељење носилаца станарских права из станова у приватном власништву ради враћања тих станова њиховим власницима у складу са законом, стручне, административне и техничке послове за Комисију за стамбене послове Скупштине Града и послове контроле коришћења станова са којима располаже Град,

У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему.

Градска управа доноси финансијски план и план јавних набавки градске управе и доноси одлуке о покретању поступака јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са актима Скупштине Града и Градског већа. Градска управа је одговорна за реализацију јавних набавки у оквиру своје надлежности. Поступке јавних набавки спроводи Сектор за јавне набавке. Градска управа може да за спровођење поступка јавних набавки овласти јавно предузеће или другог наручиоца, уз претходну сагласност Градоначелника, односно Градског већа, или када је то предвиђено актом Скупштине Града, Градског већа и Градоначелника.

У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем права оснивача према јавним предузећима и другим организацијама чији је оснивач Град, у стамбеној области, урбанизму и управљању пословним простором.

У саставу Градске управе за урбанизам и стамбене послове образује се Управа за имовинско-правне послове и имовину Града, која има положај сектора.

У Управи за имовинско-правне послове и имовину Града обављају се послови који се односе на: експропријацију и административни пренос земљишта и зграда, депоседацију, успостављање права службености и деекспропријацију, одређивање земљишта за редовну употребу објекта, конверзију права коришћења у право својине уз накнаду, престанак права коришћења грађевинског земљишта, закључивање уговора о откупу станова на којима право располагања има Град, увођење непокретне имовине Града у јавне евиденције, поступке везане за прибављање и отуђење непокретне имовине на којој Град има право коришћења, успостављање и одржавање јединствене евиденције о непокретној имовини Града и друге послове у вези са том имовином, као и стручне, административне и техничке послове за комисије за враћање земљишта и пашњака, комасацију и арондацију земљишта.

У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.

Члан 11

У Градској управи за заштиту животне средине обављају се послови који се односе на:

- припрему, доношење и реализацију програма и планова заштите животне средине:

- припрему предлога за утврђивање висине посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине;

- континуирану контролу и систематско праћење стања животне средине (мониторинг), путем овлашћених стручних организација;

- информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине;

- заштиту природе и заштићена природна добра применом домаћих и међународних прописа и стандарда;

- припрему и доношење аката о заштити одређених природних добара;

- спровођење поступка процене утицаја пројеката на животну средину, у складу са законом, одлучивање о потреби процене утицаја, одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја и одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја;

- учешће у поступку стратешке процене утицаја на животну средину и давање сагласности на извештај о стратешкој процени;

- издавање услова за обезбеђивање мера заштите животне средине, на захтев органа надлежног за припрему и доношење просторног и урбанистичког плана;

- издавање привременог одобрења за рад и издавање дозволе за рад у погледу испуњености услова заштите ваздуха од загађивања;

- издавање дозвола за обављање делатности промета и дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија;

- давање сагласности на планове управљања заштићеним подручјем, годишње програме управљања и правилнике о унутрашњем реду и чуварској служби;

- издавање дозвола, одобрења и других аката у складу са Законом о управљању отпадом, вођење евиденције и достављање података министарству;

- давање мишљења министарству или надлежном органу аутономне покрајине у поступку када ови органи издају дозволу у складу са Законом о управљању отпадом;

- вођење локалног регистра извора загађивања;

- припрему локалног акционог плана заштите од буке у животној средини, обезбеђивање услова и старање о његовом спровођењу,

- предлагање, организовање и спровођење превентивних и санационих мера заштите животне средине, у складу са законом, другим прописима и актима Скупштине Града, Градоначелника и Градског већа и

- образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине.

Градска управа координира, подстиче, помаже и учествује у реализацији програма, пројеката и акција које реализују научне и стручне установе, јавна комунална и друга јавна предузећа, организације, институције и друга правна и физичка лица у Граду, а у циљу јачања свести о потреби заштите животне средине.

У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему.

Градска управа доноси финансијски план и план јавних набавки Градске управе и доноси одлуке о покретању поступака јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са актима Скупштине Града и Градског већа. Градска управа је одговорна за реализацију јавних набавки у оквиру своје надлежности. Поступке јавних набавки спроводи Сектор за јавне набавке. Градска управа може за спровођење поступка јавних набавки да овласти јавно предузеће или другог наручиоца, уз претходну сагласност Градоначелника, односно Градског већа, или када је то предвиђено актом Скупштине Града, Градског већа и Градоначелника.

У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.

Члан 12

У Градској управи за привреду обављају се послови који се односе на:

- анализирање мера текуће и развојне економске политике и њихов утицај на индустрију, занатство, приватно предузетништво, трговину и снабдевеност тржишта на територији Града;

- прикупљање и обраду података за израду планова, програма и пројеката локалног економског развоја;

- припремање предлога мишљења о приватизацији предузећа, као и праћење спровођења процеса приватизације на територији Града;

- праћење стања и предлагање мера за унапређење пољопривредног земљишта, шума и вода, биљног и животињског света и водопривреде;

- израда Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу;

- утврђивање мера подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје Града;

- израда програма подршке за спровођење пољопривредне политике;

- старање о коришћењу пашњака и одлучивање о привођењу пашњака другој култури;

- одређивање ерозивних подручја и учествовање у припреми против ерозивних мера;

- утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од значаја за Град;

- утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта;

- организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту;

- подстицање и помоћ развоју задругарства;

- старање о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређивање радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката, места на којима се могу обављати одређене делатности, и других услова за њихов рад и пословање;

- прикупљање и обраду података за израду планова, програма и пројеката развоја туризма;

- предузимање мера и учествовање у активностима које су у функцији сталног унапређења садржаја туристичке понуде и побољшање квалитета туристичких услуга;

- прописивање програма полагања и начина полагања стручног испита за туристичке водиче Града;

- вођење евиденције туристичких водича Града;

- одређивање облика и садржине легитимације и ознаке туристичких водича Града;

- вршење надзора над организацијом у области туризма чији је оснивач Град;

- предлагање висине боравишне таксе, као и коришћење буџетских средстава прикупљених од боравишне таксе;

- праћење спровођења годишњег програма рада Туристичке организације Града Новог Сада;

- категоризацију сеоског туристичког домаћинства и објеката у домаћој радиности (кућа, апартман и соба);

- праћење стања у области политике запошљавања, унапређење и спровођење мера за подстицање запослености;

- израда Акционог плана запошљавања Града;

- утврђивање делатности критеријума за спровођење јавних радова од интереса за Град;

- обављање стручних и административно-техничких послова за потребе Савета за запошљавање Града Новог Сада и социјално-економског савета Града Новог Сада; и

- издавање уверења о подацима из службене евиденције - регистра радњи.

У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему.

Градска управа доноси финансијски план и план јавних набавки Градске управе и доноси одлуке о покретању поступака јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са актима Скупштине Града и Градског већа. Градска управа је одговорна за реализацију јавних набавки у оквиру своје надлежности. Поступке јавних набавки спроводи Сектор за јавне набавке. Градска управа може за спровођење поступка јавних набавки да овласти јавно предузеће или другог наручиоца, уз претходну сагласност Градоначелника, односно Градског већа, или када је то предвиђено актом Скупштине Града, Градског већа и Градоначелника.

У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.

Члан 13

У Градској управи за финансије обављају се послови који се односе на:

- припрему и израду буџета Града Новог Сада (у даљем тексту: буџет Града) и завршног рачуна буџета Града и интерну контролу, билансирање јавних прихода и јавних рашода, састављање упутства за израду нацрта буџета, контролу планова директних корисника, одобравање кварталних и месечних планова и квота преузетих обавеза, одобравање захтева за промену апропријације и квота, праћење примања и издатака буџета и старање о наплати средстава из буџета Републике, употребу средстава текуће и сталне резерве и привремену обуставу извршења буџета, праћење примања, издатака и других обавеза Града по основу задуживања и билансирање средстава за градске општине;

- припрему нацрта прописа из области изворних јавних прихода у сарадњи са градским управама (локалне комуналне таксе, градске административне таксе, боравишна такса, градски самодопринос);

- старање о финансијској имовини Града;

- давање мишљења на нацрте одлука и других аката који имају утицаја на буџетска примања и издатке;

- послове трезора;

- послове спровођења поступка јавних набавки.

Градска управа учествује у припреми планова развоја делатности из надлежности Града.

У Градској управи за финансије образује се:

1. Сектор за буџет

2. Сектор за трезор, и

3. Сектор за јавне набавке.

У Сектору за буџет обављају се послови из става 1. алинеја 1. који се односе на: припрему и израду буџета Града, учешће у изради завршног рачуна буџета Града, билансирање јавних прихода и јавних рашода, састављање упутства за израду нацрта буџета, контролу планова директних корисника, одобравање кварталних и месечних планова и квота преузетих обавеза, одобравање захтева за промену апропријација и квота, праћење примања и издатака буџета и старање о наплати средстава из буџета Републике, употребу средстава текуће и сталне резерве и привремену обуставу извршења буџета, билансирање средстава за градске општине, као и послови утврђени у алинеји два, који се односе на припрему нацрта прописа из области изворних јавних прихода у сарадњи са градским управама (локалне комуналне таксе, градске административне таксе, боравишна такса, градски самодопринос) и послови утврђени у алинеји четири, који се односе на давање мишљења на нацрте одлука и других општих аката који имају утицаја на буџетска примања и издатке.

У Сектору за трезор обављају се послови из става 1. алинеја 3. и 5. који се односе на старање о финансијској имовини Града, финансијско планирање кроз праћење прилива на консолидованом рачуну трезора и захтева за извршавање издатака, управљање готовинским средствима и ликвидношћу на консолидованом рачуну трезора, консолидовање рашода и одобравање плаћања на терет буџетских средстава, вођење евиденције о дуговањима и управљање примањима од задуживања, обрачун плата директних корисника буџета Града, праћење кретања маса зарада у јавним предузећима на нивоу трезора Града и достављање извештаја Министарству финансија, припрему аката о обављању послова трезора, управљање финансијским информационим системом и вођење буџетског рачуноводства и извештавање, које обухвата обраду плаћања и евидентирање прихода и рашода, вођење пословних књига, финансијско извештавање, припрему свих извештаја и израду завршног рачуна буџета Града, као и израду консолидованог извештаја Града.

У Сектору за јавне набавке обављају се послови из става 1. алинеја 6. који се односе на спровођење поступка јавних набавки директних и индиректних корисника буџета Града и корисника субвенција, спровођења поступака јавних набавки хране и дидактичког материјала за предшколску установу који се финансирају из буџета Града, изузев спровођења поступка јавних набавки који се односе на Службу за заједничке послове, Градоначелника, Градско веће и Скупштину Града, и извештавање Градског већа и Градоначелника о спроведеним набавкама.

Сектор за јавне набавке даје мишљења на елементе одлуке о покретању поступка, конкурсну документацију, одлуку о одбијању понуда, одлуку о додели уговора о јавној набавци, као и на остале одлуке које се доносе у поступку јавне набавке када градска управа овласти за спровођење поступка јавних набавки јавно предузеће или другог наручиоца.

Сектор за јавне набавке врши и послове сарадње са органима и организацијама које у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки.

У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.

Члан 14

У Градској пореској управи обављају се послови који се односе на:

- вођење пореског поступка (утврђивање, наплата и контрола локалних јавних прихода) и старање о правима и обавезама пореских обвезника;

- утврђивање мерила, висине, рокова и начина плаћања накнаде за коришћење грађевинског земљишта;

- вођење регистра обвезника изворних прихода Града на основу података из Јединственог регистра пореских обвезника;

- утврђивање изворних прихода Града решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање) у складу са законом;

- обављање канцеларијске и теренске контроле ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по основу локалних јавних прихода у складу са законом;

- редовну и принудну наплату локалних јавних прихода и споредних пореских давања у складу са законом;

- вођење првостепеног управног поступка по жалбама пореских обвезника изјављеним против управних аката донетих у пореском поступку;

- примену јединственог информационог система за локалне јавне приходе;

- вођење пореског књиговодства за локалне јавне приходе у складу са прописима;

- планирање и спровођење обуке запослених;

- пружање основне стручне и правне помоћи пореским обвезницима о пореским прописима из којих произилази њихова пореска обавеза по основи локалних јавних прихода;

- достављање по службеној дужности Пореској управи Министарства финансија, доказа о чињеницама које сазна у вршењу послова из своје надлежности, а које су од значаја за утврђивање или контролу правилности примене пореских прописа за чију је примену надлежна та пореска управа;

- издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију и друге послове у складу са законом.

У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.

Члан 15

У Градској управи за образовање обављају се послови који се односе на:

- планирање развоја делатности васпитања и образовања, обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овој области и надзор над коришћењем тих средстава у складу са законом, праћење и обезбеђивање функционисања предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, изградњу, капитално одржавање и пројектно планирање и опремање зграда и објеката предшколске установе, утврђивање мреже дечијих вртића, праћење уписа деце у предшколску установу, праћење похађања и реализације припремног предшколског програма у години пред полазак у школу и заштита и безбедност деце у складу са прописаним мерама заштите;

- планирање развоја делатности образовања и васпитања, обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овој области и надзор над коришћењем тих средстава у складу са законом, праћење и обезбеђивање функционисања основних и средњих школа у складу са законом, утврђивање подручја основних школа ради уписа деце, праћење редовног похађања Основне школе и подношење пријаве против родитеља чије дете није благовремено уписано у први разред или чије дете не похађа редовну наставу, подношење захтева за покретање прекршајног поступка против родитеља, односно старатеља, чије дете није благовремено уписано, односно које не похађа припремни предшколски програм, обезбеђивање трошкова превоза, ишране и смештаја ученика, ако на територији Града нема одговарајуће Основне школе, обезбеђивање средстава у области основног и средњег образовања за стручно усавршавање и превоз запослених, обезбеђивање средстава за превоз ученика Основне школе који имају пребивалиште на законом одређеној удаљености од седишта школе, повластице за превоз ученика средњих школа у међумесном саобраћају, превоз ученика на републичка такмичења, изградњу, капитално одржавање и пројектно планирање зграда и објеката и опремање школа, као и друге рашоде за материјалне трошкове школа у складу са законом;

- именује сталне чланове Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику.

У Градској управи обављају се, као поверени, послови инспекцијског надзора, у складу са законом.

У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему.

Градска управа доноси финансијски план и план јавних набавки Градске управе и доноси одлуке о покретању поступака јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са програмима инвестиционих активности које доноси Градско веће на предлог Градоначелника. Градска управа је одговорна за реализацију јавних набавки у оквиру своје надлежности. Поступке јавних набавки спроводи Сектор за јавне набавке. Градска управа може за спровођење поступка јавних набавки да овласти јавно предузеће или другог наручиоца, уз претходну сагласност Градоначелника, односно Градског већа, или када је то предвиђено актом Скупштине Града, Градског већа и Градоначелника.

У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем оснивачких права Града према предшколској установи и основним школама.

У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.

Члан 16

У Градској управи за културу обављају се послови који се односе на:

- планирање развоја делатности културе и информисања, обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима и надзор над коришћењем тих средстава;

- праћење и обезбеђивање функционисања установа културе чији је оснивач Град;

- утврђивање културних програма односно делова програма установа културе чији је оснивач Град који ће се финансирати средствима буџета Града;

- обезбеђивање заштите културних добара од значаја за Град и од значаја за националне мањине чији припадници живе на територији Града;

- обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Град и за националне мањине чији припадници живе на територији Града;

- подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града;

- изградњу, реконструкцију и одржавање зграда и објеката установа културе чији је оснивач Град;

- обезбеђивање средстава за суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката, као и средства за суфинансирање програма из области културе цркава и верских заједница.

У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему.

Градска управа доноси финансијски план и план јавних набавки Градске управе и доноси одлуке о покретању поступака јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са актима Скупштине Града и Градског већа. Градска управа је одговорна за реализацију јавних набавки у оквиру своје надлежности. Поступке јавних набавки спроводи Сектор за јавне набавке. Градска управа може за спровођење поступка јавних набавки да овласти јавно предузеће или другог наручиоца, уз претходну сагласност Градоначелника, односно Градског већа, или када је то предвиђено актом Скупштине Града, Градског већа и Градоначелника.

У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем оснивачких права Града према установама у области културе и информисања, као и према Јавном предузећу Градски информативни центар "Аполо" Нови Сад.

У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.

Члан 17

У Градској управи за спорт и омладину обављају се послови који се односе на:

- припрему програма развоја у области спорта и омладине и њихово остваривање;

- изградњу, одржавање и коришћење спортских објеката у којима се остварују потребе у области спорта на територији Града;

- учешће Града у организовању градског и међуопштинског нивоа спортских такмичења;

- обезбеђивање посебних услова за повећање обухвата и квалитета рада са младим спортским талентима;

- организацију и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за Град;

- обезбеђивање услова за рад спортских стручњака у организацијама у области спорта на територији Града;

- евидентирање, праћење и контролу коришћења средстава које Град обезбеђује за задовољавање потреба грађана у области спорта, као и за финансирање делатности организација у области спорта чији је оснивач Град, и за остваривање програма или делова програма других организација којима се доприноси развоју спорта на нивоу Града.

У Градској управи се обављају послови у вези са планирањем у области спорта, обезбеђивањем средстава за задовољавање потреба у овој области и надзором над коришћењем тих средстава.

У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему.

Градска управа доноси финансијски план и план јавних набавки Градске управе и доноси одлуке о покретању поступака јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са актима Скупштине Града и Градског већа. Градска управа је одговорна за реализацију јавних набавки у оквиру своје надлежности. Поступке јавних набавки спроводи Сектор за јавне набавке. Градска управа може да за спровођење поступка јавних набавки овласти јавно предузеће или другог наручиоца, уз претходну сагласност Градоначелника, односно Градског већа, или када је то предвиђено актом Скупштине Града, Градског већа и Градоначелника.

У саставу Градске управе за спорт и омладину образује се Канцеларија за младе која има положај сектора.

У канцеларији за младе обављају се послови који се односе на:

- уређење и стварање услова за бригу о младима;

- доношење и реализацију стратегије и акционог плана за њено спровођење на територији Града;

- праћење остваривања акционих планова, програма за младе и рад на унапређењу локалне омладинске политике;

- успостављање и одржавање сарадње са локалним организацијама, удружењима и групама младих, организацијама за младе, ученичким и студентским парламентима, институцијама, установама и организацијама које у оквиру своје надлежности имају програме за младе;

- подстицање омладинског организовања;

- образовне активности и јачање свести о потреби активног учешћа младих у друштву;

- израда и финансирање пројеката у циљу унапређења и побољшања положаја младих;

- информисање младих;

- координација, подстицање, помагање и учешће у реализацији активности којима се представљају пројекти, програми, иницијативе и постигнућа младих Града;

- подршку међуопштинске, регионалне и међународне сарадње младих;

- организовање, координацију и подршку активности и програма којима се подстиче и омогућава повезивање, размена и унапређење сарадње између организација, удружења и група младих, ученичких и студентских парламената, институција, установа и организација, јавних, јавно комуналних и других предузећа, других правних и физичких лица, а у циљу свеукупног унапређења живота и подршке младима.

У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем оснивачких права Града према Јавном предузећу "Спортски и пословни центар Војводина" у Новом Саду.

У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.

Члан 18

У Градској управи за здравство обављају се послови који се односе на:

- планирање развоја здравствене делатности, стварање услова за приступачност и уједначеност коришћења примарне здравствене заштите на својој територији, праћење организације, рада и функционисања здравствених установа чији је оснивач Град и предлагање мера за унапређење квалитета њиховог рада;

- праћење здравственог стања становништва, старање о спровођењу утврђених приоритета у здравственој заштити које обухвата мере и програме за унапређење здравља становништва;

- праћење резултата контроле биолошке енергетске вредности и здравствене исправности оброка и намирница и санитарно-хигијенских услова у објектима за припрему и дистрибуцију оброка у предшколској установи и основним школама на територији Града, у дневним боравцима за децу и омладину ометену у развоју и децу и омладину са поремећајима у друштвеном понашању и кухињи за социјално угрожено становништво, и предлагање мера за очување и унапређење колективне ишране;

- планирање и остваривање програма за очување и заштиту здравља од загађене животне средине, што је проузроковано штетним и опасним материјама у ваздуху, води и земљишту, одлагањем отпадних материја, опасних хемикалија, изворима јонизујућих и нејонизујућих зрачења, буком и вибрацијама на територији Града;

- координирање, подстицање, организацију и усмеравање спровођења здравствене заштите која се остварује делатношћу органа Града, грађана, предузећа, социјалних, образовних и других установа и организација, и сарадњу са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима, на пословима развоја здравствене заштите;

- подстицање активности на омасовљењу добровољног давалаштва крви и спровођењу програма прикупљања резерви крви:

- предлагање и спровођење мера и активности на спречавању и отклањању последица по здравље становништва, проузроковани елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама.

У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему.

Градска управа доноси финансијски план и план јавних набавки Градске управе и доноси одлуке о покретању поступака јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са програмима инвестиционих активности које доноси Градско веће на предлог Градоначелника, Градска управа је одговорна за реализацију јавних набавки у оквиру своје надлежности. Поступке јавних набавки спроводи Сектор за јавне набавке. Градска управа може за спровођење поступка јавних набавки да овласти јавно предузеће или другог наручиоца, уз претходну сагласност Градоначелника, односно Градског већа, или када је то предвиђено актом Скупштине Града, Градског већа и Градоначелника.

У саставу Градске управе за здравство образује се Канцеларија за борбу против дрога која има положај сектора.

У Канцеларији за борбу против дрога обављају се послови који се односе на: доношење и реализацију акционог плана за спровођење активности у борби против дрога на територији Града Новог Сада (у даљем тексту: акциони план) и координацију носилаца активности из акционог плана, доношење и реализацију годишњих програма за спровођење активности из акционог плана и координацију носилаца активности из годишњих програма, обављање стручних и административно-техничких послова за потребе стручних тела Градског већа и Градоначелника, обављање стручних и административно-техничких послова на спровођењу јавног конкурса за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката превенције зависности од дрога и контролу реализације ових пројеката, праћење остваривања акционог плана и годишњих програма за спровођење активности из акционог плана, припрему извештаја о реализацији годишњих програма за спровођење активности из акционог плана и извештаја о реализацији акционог плана, успостављање и одржавање сарадње са удружењима и организацијама, припрему, организацију и учешће у кампањама, уличним акцијама и јавним манифестацијама које имају за циљ промовисање здравих стилова живота и живот без дрога, као и израду пројеката који имају за циљ борбу против дрога и промовисања здравих стилова живота.

У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем оснивачких права према здравственим установама чији је оснивач Град, у складу са законом.

У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.

Члан 19

У Градској управи за социјалну и дечију заштиту обављају се послови који се односе на:

- доношење програма унапређења социјалне заштите у Граду и старање о његовом спровођењу;

- праћење и планирање развоја делатности и обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у области социјалне и дечије заштите;

- обезбеђивање права на помоћ у кући, дневни боравак, привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу, једнократну помоћ, опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу, услуге социјалног рада и других права и посебних облика социјалне заштите утврђених одлуком Града;

- утврђивање критеријума и мерила за остваривање права корисника и учешће корисника и њихових сродника обавезних на издржавање у трошковима помоћи у кући, дневног боравка и услуга социјалног рада које нису у функцији превентиве и остваривања права утврђених законом;

- утврђивање испуњености услова за почетак рада и обављања делатности установа социјалне заштите чији је оснивач Град и установа чији је оснивач друго правно и физичко лице, као и утврђивање испуњености услова за почетак рада и обављање послова пружања саветодавних услуга и услуга социјалне заштите од стране физичких лица;

- утврђивање норматива и стандарда за обављање делатности установа чији је оснивач Град;

- утврђивање критеријума и мерила и утврђивање цена услуга у установама социјалне заштите чији је оснивач Град;

- обезбеђивање права на помоћ породици са децом;

- регресирање трошкова боравка и ишране деце у предшколским установама, установама социјалне заштите и основним школама и друге послове заштите деце и породице;

- праћење и координацију рада инвалидских и социјално-хуманитарних организација и удружења грађана у области социјалне заштите и праћење реализације програма и пројеката организација и удружења грађана за које се средства обезбеђују у буџету Града;

- праћење стања и потреба социјално угрожених лица, лица са посебним потребама и других лица којима је потребна организована помоћ за савладавање социјалних и животних тешкоћа и предлагање мера у циљу њихове заштите, рехабилитације и социјализације;

- помоћ развоју различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима.

У Градској управи обављају се поверени стручни и организациони послови у вези са збрињавањем избеглица и послови за потребе посебног радног тела које у складу са законом образује Градоначелник.

У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему.

Градска управа доноси финансијски план и план јавних набавки Градске управе и доноси одлуке о покретању поступака јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са програмима инвестиционих активности које доноси Градско веће на предлог Градоначелника. Градска управа је одговорна за реализацију јавних набавки у оквиру своје надлежности. Поступке јавних набавки спроводи Сектор за јавне набавке. Градска управа може за спровођење поступка јавних набавки да овласти јавно предузеће или другог наручиоца, уз претходну сагласност Градоначелника, односно Градског већа, или када је то предвиђено актом Скупштине Града, Градског већа и Градоначелника.

У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем оснивачких права Града према Центру за социјални рад Града Новог Сада.

У Градској управи за социјалну и дечију заштиту образују се:

1. Управа за додатак на децу, са положајем сектора, и

2. Управа за борачко-инвалидску заштиту, са положајем сектора.

У Управи за додатак на децу обављају се поверени послови државне управе у вези са утврђивањем права на додатак на децу, накнаде зарада за време породиљског одсуства, родитељски додатак и друга права одређена законом.

У Управи за борачко-инвалидску заштиту обављају се поверени послови државне управе у вези са признавањем права у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата и чланова породица на обавезној војној служби.

У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.

Члан 20

У Градској управи за инспекцијске послове обављају се послови инспекцијског и другог надзора у комуналној области, у области изградње објеката за које одобрење за изградњу издаје Град, у области саобраћаја и путева, у области заштите животне средине, надзора над применом одредаба Закона о одржавању стамбених зграда и прописа донетих на основу овог закона, као и други послови надзора које Република повери Граду.

У Градској управи обављају се и послови принудног извршења решења градских управа.

У Градској управи обављају се и послови комуналне полиције. Образовање комуналне полиције и подручних организационих јединица комуналне полиције, облици и начин остваривања сарадње комуналне полиције и инспекција у областима из надлежности Града, као и друга питања од значаја за рад комуналне полиције уређује се одлуком Скупштине Града.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 70/16) образоване су две нове градске управе:

 Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције и
 Градска управа за имовину и имовинско-правне послове.

Истом Одлуком извршена је измена назива Градске управе за урбанизам и стамбене послове на Градска управа за урбанизам и грађевинске послове.