GRAĐANSKI VODIČ KROZ BUDŽET GRADA NOVOG SADA ZA 2020. GODINU

Poštovani građani,

Pred vama je Građanski vodič kroz budžet Grada Novog Sada, koji vam sa zadovoljstvom predstavljamo, u okviru inicijative za veće uključivanje javnosti u budžetski proces, kao osnove za razvoj participativnog budžetiranja i jednog od temeljnih principa dobrog upravljanja lokalnom zajednicom.

U želji da vas bolje upoznamo sa načinima finansiranja lokalnih samouprava, kao i sa načinima trošenja novca iz budžeta Grada, nastojali smo da proces budžetiranja učinimo transparentnijim i pristupačnijim, a da istovremeno istaknemo važnost  vašeg učešća pri kreiranju budžeta, odnosno definisanju prioritetnih projekata koji će biti finansirani iz budžeta.

Cilj ovog dokumenta je da doprinese unapređenju i boljem razumevanju budžetskog procesa, kao i da omogući bolji uvid u postavljene ciljeve i planove za prikupljanje i raspodelu, odnosno trošenje budžetskih sredstava.

Budžet jedinice lokalne vlasti jeste pravni dokument koji utvrđuje plan prihoda, primanja, rashoda i izdataka za jednu kalendarsku godinu, ali je budžet i mnogo više od toga, jer predstavlja jednu od najvažnijih lokalnih javnih politika i osnovni instrument za realizaciju projekata od javnog značaja i ostvarivanje strateških i drugih ciljeva koji su sadržani u razvojnim i drugim planskim dokumentima.

S obzirom na složenost, ali i značaj Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2020. godinu, koja je po svojoj formi i sadržaju veoma obimna i teška za razumevanje (zbog specifičnih pojmova i klasifikacija koje sadrži), sačinjen je i Građanski budžet, kao svojevrstan vodič za građane kroz doneti budžet, koji predstavlja sažet i jasan prikaz ove odluke.

Iako je nemoguće objasniti celokupan budžet u ovako kratkoj formi, uvereni smo da će Građanski vodič kroz budžet Grada Novog Sada za 2020. godinu, koji sadrži opšte podatke o budžetu Grada, kao i informacije o budžetskim prihodima, rashodima, izvorima finansiranja, budžetskim korisnicima i drugim za budžet relevantnim podacima, doprineti boljem razumevanju teksta budžeta, kao i odluka kojima smo se vodili prilikom sastavljanja budžeta.

Očekujući da će ova transparentnija forma budžeta učiniti Odluku o budžetu Grada Novog Sada za 2020. godinu pristupačnijom i razumljivijom, očekujemo da se u narednim godinama poveća interesovanje i učešće naših građana u definisanju budžetskih prioriteta i planiranju razvoja našeg Grada, što bi u krajnjem ishodu, doprinelo još boljem upravljanju javnim finansijama u Novom Sadu.

Odluka o budžetu Grada Novog Sada za 2020. godinu, objavljena je na zvaničnoj internet stranici Skupštine Grada Novog Sada https://skupstina.novisad.rs/budzeti/ i u "Službenom listu Grada Novog Sada", broj 58/18.

Gradonačelnik Novog Sada
Miloš Vučević

PREUZMITE GRAĐANSKI VODIČ