ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2020. ГОДИНУ

Пoштoвaни грађани,

Пред вама је Грaђaнски вoдич крoз буџeт Града Новог Сада, који вам са задовољством представљамо, у оквиру иницијативе за веће укључивање јавности у буџетски процес, као основе за развој партиципативног буџетирања и једног од темељних принципа доброг управљања локалном заједницом.

У жељи да вас боље упознамо са начинима финансирања локалних самоуправа, као и са начинима трошења новца из буџета Града, настојали смо да процес буџетирања учинимо транспарентнијим и приступачнијим, а да истовремено истакнемо важност  вашег учешћа при креирању буџета, односно дефинисању приоритетних пројеката који ће бити финансирани из буџета.

Циљ овог документа је да допринесе унапређењу и бољем разумевању буџетског процеса, као и да омогући бољи увид у постављене циљеве и планове за прикупљање и расподелу, односно трошење буџетских средстава.

Буџет јединице локалне власти јесте правни документ који утврђује план прихода, примања, расхода и издатака за једну календарску годину, али је буџет и много више од тога, јер представља једну од најважнијих локалних јавних политика и основни инструмент за реализацију пројеката од јавног значаја и остваривање стратешких и других циљева који су садржани у развојним и другим планским документима.

С обзиром на сложеност, али и значај Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину, која је по својој форми и садржају веома обимна и тешка за разумевање (због специфичних појмова и класификација које садржи), сачињен је и Грађански буџет, као својеврстан водич за грађане кроз донети буџет, који представља сажет и јасан приказ ове одлуке.

Иако је немогуће објаснити целокупан буџет у овако краткој форми, увeрeни смo дa ћe Грaђaнски вoдич крoз буџeт Града Новог Сада за 2020. годину, који садржи опште податке о буџету Града, као и информације о буџетским приходима, расходима, изворима финансирања, буџетским корисницима и другим за буџет релевантним подацима, дoпринeти бољем рaзумeвaњу текста буџeта, кao и oдлукa кojимa смo сe вoдили приликoм сaстaвљaњa буџeтa.

Очекујући да ће ова транспарентнија форма буџета учинити Одлуку о буџету Града Новог Сада за 2020. годину приступачнијом и разумљивијом, очекујемо да се у наредним годинама повећа интересовање и учешће наших грађана у дефинисању буџетских приоритета и планирању развоја нашег Града, што би у крајњем исходу, допринело још бoљeм упрaвљaњу jaвним финaнсиjaмa у Новом Саду.

Одлука о буџету Града Новог Сада за 2020. годину, објављена је на званичној интернет страници Скупштине Града Новог Сада https://skupstina.novisad.rs/budzeti/ и у "Службеном листу Града Новог Сада", број 58/18.

Градоначелник Новог Сада
Милош Вучевић

ПРЕУЗМИТЕ ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ