NEOBAVEZUJUĆI JAVNI POZIV ZA PRIKUPLjANјE PISAMA O ZAINTERESOVANOSTI ZA UPRAVLjANјE I UNAPREĐENјE POSLOVANјA JP SPORTSKI I POSLOVNI CENTAR „VOJVODINA“ NOVI SAD SA INVESTICIONIM ULAGANјEM U OBJEKAT