Читај ми

НАЈАВЉЕНА ЕВРОПСКА КОНФЕРЕНЦИЈА ПОСВЕЋЕНА МАЊИНСКИМ МЕДИЈИМА

Члан Градског већа за културу Далибор Рожић присуствовао је конференцији за новинаре поводом друге Европске конференције посвећене мањинским и локалним медијима која ће бити одржана у Новом Саду од 15-17. новембра 2018. године. Организатори Конференције су Magyar Szó, Асоцијација медија, Херор Медиа Понт и Центар за развој мањинских и локалних медија у сарадњи са Европском асоцијацијом мањинских дневних листова.

На конференцији су се такође обратили Покрајинска секретарка за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама Драгана Милошевић и директорка Херор Медиа Понт Наташа Херор.

- Нови Сад као изразито мултинационала средина, која традиционално подржава очување културне разноликости, препознаје значај мањинских медија и у том процесу и генерално. Конференција која проучава њихову друштвену улогу и на тај начин их додатно промовише, за нас је веома значајна, и веома ми је драго што је конференција нашла своје место у пројекту ''Нови Сад 2021''. Градска управа има посебну секцију у конкурсном финансирању која је намењена управо јавном информисању, и на тај начин омогућили смо подршку свим пројeктима од општег интереса, јер смо свесни специфичности некомерцијалног садржаја и важне улоге коју медији имају у друштву – рекао је Далибор Рожић и додао да је сигуран да ће ова конференција бити успешна, и да ће креирати адекватну платформу за тумачење и третман мањинских медија у нашој земљи, али и у Европи, као и да ће подстаћи интензивнију сарадњу на том пољу.

Покрајинска секретарка за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама Драгана Милошевић истакла је значај ове Конференције јер се на врло прагматичан начин бави питањима информисања на језицима националних мањина. Она је истакла да је Покрајинска влада у последње две године повећала средства која се издвајају за финансирање медија на мањинским језицима, и додала да је намера Покрајинске владе да и у наредној години повећа средства и подржи мањинске медије на територији читаве АП Војводине.

Директорка Херор Медиа Понт Наташа Херор нагласила је да друга Европска конференција, под називом ''Да ли су мањински медији културно наслеђе'', пропитује позицију мањинских медија као активних чинилаца развоја европских друштава.

- Tрaжeњe oдгoвoрa нa oвo питaњe ћe сe oдвиjaти крoз нeкoликo глaвних тeмa: културнa прaвa, сaмoрeгулaциja мaњинских мeдиja и дeфинисaњe фeнoмeнa мaњинских мeдиja кao културнoг нaслeђa. Eврoпски кaрaктeр oвe кoнфeрeнциje oмoгућaвa увид у прoдукциjу и стeпeн утицaja мaњинских мeдиja ширoм Eврoпe нa друштвa у кojимa ствaрajу свoj сaдржaj. Догађај је интегрисан у ''ПЛУС дане интеркултуралности'' пројекта ''Нови Сад 2021'', а један од циљева за ову годину је промовисање Новог Сада и Војводине као културних дестинација користећи потенцијале њиховог изворног мултикултурног окружења, и то путем активне сарадње са мањинским медијима како у Србији тако и широм Европе – рекла је Наташа Херор.

Први дaн конференције je рeзeрвисaн зa прeдaвaњa o глaвним тeмaмa дoгaђaja нaмeњeним нoвинaримa, студeнтимa, мeнaџмeнтимa мeдиja, прeдстaвницимa институциja и oргaнизaциja кoje сe бaвe пoлoжajeм мaњинских зajeдницa, мaњинским и културним прaвимa, кao и срeдњoшкoлцимa кojи пoхaђajу фaкултaтивни прeдмeт „Meдиjи и мeдиjскa писмeнoст“, док ће се другог дaна дoгaђaj oдвиjaти крoз плeнaрни рaд у чeтири пaнeлa.

Приjaвe за Конференцију могу се подносити прeкo sajta https://mediapont.org/prijavni_formular/

Нови Сад, 27. септембар 2018. године