Čitaj mi

UMANJENJE OBAVEZA PLAĆANJA KOMUNALNIH USLUGA PORODICAMA SA TROJE I VIŠE DECE

U cilјu pobolјšanja finansijskog položaja porodica sa troje i više dece, navedene porodice imaju pravo na umanjenje cena komunalnih usluga u skladu sa Odlukom o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2017. godini.

Tom odlukom je predviđeno da umanjenje mogu da ostvare porodice sa troje i više dece do završetka njihovog redovnog školovanja, a najduže do 26 godina života, čiji članovi imaju prijavlјeno prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada, odnosno boravište za raselјena lica sa Kosova i Metohije, na adresi stana za koji traže umanjenje, i ukoliko redovno izmiruju jedinstveni mesečni račun koji glasi na njihovo ime.

U skladu sa Odlukom, umanjenje može da se ostvari za komunalne usluge koje pružaju JKP „Novosadska toplana“, „Vodovod i kanalizacija“ i „Čistoća“, a naplaćuje ih JKP „Informatika“, putem jedinstvenog mesečnog računa.

Umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga utvrđeno je u visini do 30% za porodice sa troje, četvoro i petoro dece, 40% za porodice sa šestoro, sedmoro i osmoro dece i 50% za porodice sa devetoro i više dece.

Zahtev za umanjenje plaćanja komunalnih usluga za 2017. godinu može se preuzeti u Pisarnici Gradske uprave za opšte poslove i na sajtu Grada Novog Sada www.novisad.rs , a popunjen zahtev podnosi se Gradskoj upravi za socijalnu zaštitu putem Pisarnice Gradske uprave za opšte poslove.

Uz zahtev je potrebno priložiti i fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih za decu u porodici, fotokopiju lične karte, odnosno raselјeničke legitimacije za roditelјe i punoletnu decu potvrdu o redovnom školovanju za decu i jedinstveni mesečni račun za prethodni mesec. Na osnovu podnetih zahteva Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu će sačiniti spisak porodica koje ostvaruju pravo na umanjenje obaveza i to najkasnije do kraja januara 2017. godine. Porodice koje podnesu zahtev do 25. u mesecu za tekući mesec, u 2017. godini ostvarivaće umanjenje počev od tog meseca.

Novi Sad, 17. januar 2017. godine