RЕZULТАТI ЈАVNОG KОNKURSА ZА IZBОR PRОЈЕKАТА U KULТURI, KАО I PRОЈЕKАТА UМЕТNIČKIH, ОDNОSNО SТRUČNIH I NАUČNIH ISТRАŽIVАNјА U KULТURI GRАDА NОVОG SАDА