REŠENјE O OBRAZOVANјU I IMENOVANјU ČLANOVA KOMISIJE ZA SPROVOĐENјE POSTUPKA JAVNOG KONKURSA ZA SUFINANSIRANјE PROJEKATA SREDSTVIMA IZ BUDžETA GRADA NOVOG SADA U CILjU OSTVARIVANјA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANјA