PREDLOG LISTE REDA PRVENSTVA O DODELI STANA ILI PORODIČNE KUĆE ZA KATEGORIJU – LICE BEZ STANA KOJE IMA SVOJSTVO BORCA PRVE KATEGORIJE, KAO I KORISNIK PRAVA IZ OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE I ZAŠTITE CIVILNIH INVALIDA RATA – RATNI VOJNI INVALIDI