Čitaj mi

Otvaranje konkursa za izbor najboljih ideja za unapređenje efikasnosti javnih servisa na bazi otvorenih podataka

Gradsko veće Grada Novog Sada na osnovu člana 7. stav 1. i člana 8. stav 4. Odluke o određivanju organa nadležnog za odlučivanje o otuđenju pokretnih stvari iz javne svojine Grada Novog Sada („Službeni list Grada Novog Sada“, broj 63/15) i Odluke o pokretanju postupka otuđenja mobilnih telefona iz javne svojine, bez naknade, u postupku javnog oglašavanja broj: II-020-4/2017-13/e od 13. 03. 2017. godine i na osnovu Ugovora o donaciji broj 645845 WeLive – “A New Concept of public administration based on citizen co-created mobile urban services” (WeLive – “Novi koncept javne uprave zasnovane na moblinim gradskim servisima u čijoj izradi učestvuju građani”) iz Programa Horizon 2020, raspisuje konkurs za izbor najboljih ideja za unapređenje efikasnosti javnih servisa na bazi otvorenih podataka putem mobilnih aplikacija u oblastima ekologije, kulture, turizma i saobraćaja.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica (punoletni građani Republike Srbije) koja putem svojih idejnih rešenja žele da unaprede rad gradskih servisa. Najviše će biti vrednovane ideje koje pored tehničke izvodljivosti i finansijske održivosti, imaju i značajan društveni, ekološki i ekonomski uticaj na lokalnu zajednicu. Ideje se podnose putem registracije na WeLive platformu, odabirom prozora “Novi Sad”, “Oblast otvorene inovacije” i “Ideje”.
Pet ideja koje budu ocenjene kao najznačajnije od strane Stručne komisije biće nagrađene mobilnim telefonima. Pored nagrade na Konkursu za izbor najbolje ideje, svih pet nagrađenih ideja biće implemetirano u mobilne aplikacije.
Podsećamo sve zainteresovane građane da je u sklаdu sа Zаkоnоm о zаštiti pоdаtаkа о ličnоsti Rеpublikе Srbiје "Službеni glаsnik RS", br. 97/08 оd 27.10.2008. gоdinе, 104/09 - dr. Zаkоn 68/2012- оdlukа US i 107/2012, а pоsеbnо sа Člаnоm 10   (Оbrаdа sа pristаnkоm) i Člаnоm 15 (Оbаvеštаvаnjе о оbrаdi) pоtrеbnо dа svа zаintеrеsоvаnа fizičkа licа kоја žеlе dа učеstvuјu u Јаvnоm kоnkursu svojeručnim potpisom Infоrmаciоnоg listа i оbrаscа zа dаvаnjе sаglаsnоsti daju svoj punovažni pristanak za obradu u smislu gore navedenog Zakona.
Potpisan Informacioni list i оbrаzаc zа dаvаnjе sаglаsnоsti trеbа dostaviti putem  redovne pošte/lično na adresu Grad Novi Sad, Služba Izvršnih organa, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj (kancelarija br. 15, II sprat), Trg slobode 1, 21 000 Novi Sad.
Konkurs je otvoren od 13. marta 2017. godine do 31. marta 2017. godine.. Direktan link prema Konkursu na WeLive platformi je sledeći: https://dev.welive.eu/challenges_explorer/-/challenges_explorer_contest/...
Tekst konkursa, Infоrmаciоni listi i оbrаzac zа dаvаnjе sаglаsnоsti, možete preuzeti ispod.

Preuzmite welive_javni_oglas.pdf (application/pdf 4445 KB)
Preuzmite welive-information_sheet_consent_form-160928_-_serbian.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 216 KB)