Čitaj mi

OD 2. AVGUSTA POČINјE PREDAJA ZAHTEVA ZA SUBVENCIJE U PRIVATNIM VRTIĆIMA

U skladu sa Odlukom o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom finansijsku podršku može da ostvari porodica sa decom od šest meseci do polaska u osnovnu školu koja su upisana u privatnu predškolsku ustanovu na teritoriji Grada Novog Sada, pod uslovom da dete nije upisano u Predškolsku ustanovu „Radosno detinjstvo“.

Zahtevi za finansijsku podršku podnose se od 2. do 31. avgusta 2021. godine, Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu, putem Pisarnice Gradske uprave za opšte poslove, a podnosilac zahteva dužan je da uz zahtev priloži očitanu ličnu kartu, odnosno raselјeničku legitimaciju.

Zahteve podnose, kako roditelјi za novoupisanu decu, tako i roditelјi od ranije upisane dece, s obzirom na to da rešenje o pravu na finansijsku podršku važi do 31. avgusta 2021. godine. Finansijsku podršku roditelј može da ostvari od prvog dana narednog meseca od dana podnošenja zahteva.

Obrasci zahteva mogu biti preuzeti u Pisarnici Gradske uprave za opšte poslove, Trg slobode broj 1, ili na sajtu Grada www.novisad.rs u sekciji Dokumenti Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu.

S obzirom na to da je Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu, uz dopis, prosledila svim predškolskim ustanovama na teritoriji Grada Novog Sada čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice, obrazac zahteva za 2021/2022. godinu, roditelјi dece mogu zahteve preuzeti i u predškolskoj ustanovi u koju je dete upisano.

U skladu sa članom 34. Odluke o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom, finansijska podrška isplaćuje se u tekućem mesecu za prethodni mesec, uz dokaz o uplati roditelјa na tekući račun privatne predškolske ustanove i overen mesečni izveštaj privatne predškolske ustanove o prisutnosti dece za svako dete koje ostvaruje finansijsku podršku (SPD obrazac).

Novi Sad, 27. avgust 2021. godine