ОBЕLЕŽЕNА GОDIŠNјICА ОDVОĐЕNјА ЈЕVRЕЈА IZ NОVОG SАDА U LОGОRЕ