О B А V Е Š Т Е Nј Е ZА PОDNОŠЕNјЕ ZАHТЕVА ZА ОSТVАRIVАNјЕ PRАVА PRЕČЕG ZАKUPА PОLjОPRIVRЕDNОG ZЕМLjIŠТА U DRŽАVNОЈ SVОЈINI NА ТЕRIТОRIЈI GRАDА NОVОG SАDА ZА 2013. GОDINU

Preuzmite 588_obavestenje_pravo_preceg_zakupa_dnevnik_27.9.12.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 20 KB)