LISTA VREDNOVANјA I RANGIRANјA PROJEKATA ZA JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANјE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA, KOJIMA SE OSTVARUJU CILjEVI I MERE DEFINISANE LOKALNIM AKCIONIM PLANOM POLITIKE ZA MLADE GRADA NOVOG SADA