Čitaj mi

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA

Grad Novi Sad je 12. jula 2021. godine, raspisao Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta na teritoriji Grada Novog Sada u 2021. godini.

Subvencija je namenjena poslodavcima iz privatnog sektora, sa sedištem na teritoriji Grada Novog Sada, radi zapošljavanja nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Sadu. Subvencija za otvaranje novih radnih mesta odobrava se poslodavcima u jednokratnom iznosu od 250.000,00 dinara, po jednom otvorenom radnom mestu. Poslodavac je u obavezi da lica za koja je ostvario pravo na subvenciju zadrži u radnom odnosu najmanje u dužini trajanja ugovorene obaveze 12 meseci, delatnost u periodu realizacije ugovorene obaveze obavlja na teritoriji Grada i izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa zakonom.

Poslodavci za učešće u postupku po ovom Javnom pozivu dostavljaju zahtev i traženu dokumentaciju u dva primerka putem pošte ili lično Gradskoj upravi za privredu, Rumenačka 110a, Novi Sad. Javni poziv je otvoren do 30. jula 2021. godine.

Javni poziv je objavljen na sajtu Grada Novog Sada www.novisad.rs i sajtu Gradske uprave za privredu www.privredans.com .

Novi Sad, 13. jul 2021. godine