JAVNI KONKURS SUFINANSIRANјE TEKUĆIH RASHODA I IZDATAKA UDRUŽENјA U KULTURI SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA, KOJA SVOJIM RADOM DOPRINOSE RAZVOJU KULTURE I UMETNOSTI U GRADU NOVOM SADU