JAVNA NABAVKA USLUGA - USLUGE POSREDOVANјA U OBEZBEĐENјU AVIO KARATA I DRUGIH PUTNIH KARATA I HOTELSKOG SMEŠTAJA ZA SLUŽBENA PUTOVANјA - POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI – JN BR. 2/2020 - GV