JAVNA NABAVKA USLUGA – USLUGE OSIGURANјA , ŠIFRA:OP-18/2019.