JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - USLUGA IZRADE, PRIPREME ZA ŠTAMPU I ŠTAMPANJE STUDIJE O POPISU I UPRAVLJANJU IMOVINOM ZA POTREBE GRADA NOVOG SADA (šifra: JNMV-U-1 /2014)