II JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANјE PROJEKATA SREDSTVIMA IZ BUDžETA GRADA NOVOG SADA U CILjU OSTVARIVANјA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANјA U 2021 GODINI.