Gradsko javno pravobranilaštvo

Žarka Zrenjanina 2,
tel. 451-989, faks 488-2942
Lidija Jaramaz Lisica, javni pravobranilac


Gradsko javno pravobranilaštvo vrši poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa Grada Novog Sada. U delokrug rada Gradskog javnog pravobranilaštva spada preduzimanje svih pravnih radnji korišćenje svih pravnih sredstava pred sudovima i drugim nadležnim organima, radi ostvarivanja imovinskih prava i interesa Grada Novog Sada, njegovih organa, organizacija i drugih pravnih lica, koji se finansiraju iz budžeta Grada Novog Sada i drugih sredstava Grada.

Radom Gradskog javnog pravobranilaštva rukovodi javni pravobranilac koji ima šest zamenika.

Javnog pravobranioca i njegove zamenike imenuje i razrešava Skupština Grada.