GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM I STAMBENE POSLOVE

U Gradskoj upravi za urbanizam i stambene poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na:

- pripremu i donošenje prostornog plana i urbanističkih planova, njihovu evidenciju i praćenje njihove realizacije; vođenje lokalnog informacionog sistema planskih dokumenata; izdavanje uslova i ispravku granica susednih parcela, potvrđivanje projekta parcelacije, preparcelacije; izdavanje informacije o lokaciji i lokacijske dozvole; izdavanje građevinske dozvole za izgradnju objekata za koje je to zakonom povereno Gradu; izdavanje odobrenja za izvođenje građevinskih radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola i izdavanje građevinskih dozvola za pripremne radove; izdavanje upotrebnih dozvola; naknadnog izdavanja građevinskih i upotrebnih dozvola; potvrđivanje nacrta posebnih delova zgrade; poslove tehničke arhive kao i stručne, administrativne i tehničke poslove za Komisiju za planove i druga radna tela Gradonačelnika, Gradskog veća i Skupštine Grada obrazovana za oblast urbanizma i građevinarstva;

- iseljenje lica iz stanova i zajedničkih prostorija u stambenim zgradama koje se koriste bez pravnog osnova, obezbeđivanje stanova za preseljenje nosilaca stanarskih prava iz stanova u privatnom vlasništvu radi vraćanja tih stanova njihovim vlasnicima u skladu sa zakonom, kao i stručne, administrativne i tehničke poslove za Komisiju za stambene poslove Skupštine Grada i poslove kontrole korišćenja stanova sa kojima raspolaže Grad.

U sastavu Gradske uprave za urbanizam i stambene poslove obrazovana je Uprava za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, koja ima položaj sektora.

U Upravi za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada obavljaju se poslovi koji se odnose na: eksproprijaciju i administrativni prenos zemljišta i zgrada; deposedaciju; uspostavljanje prava službenosti i deeksproprijaciju; određivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta; konverziju prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, prestanak prava korišćenja građevinskog zemljišta; zaključivanje ugovora o otkupu stanova na kojima pravo raspolaganja ima Grad; uvođenje nepokretne imovine Grada u javne evidencije; postupke vezane za pribavljanje i otuđenje nepokretne imovine na kojoj Grad ima pravo korišćenja; uspostavljanje i održavanje jedinstvene evidencije o nepokretnoj imovini i druge poslove u vezi sa tom imovinom, kao i stručne, administrativne i tehničke poslove za komisije za vraćanje zemljišta i pašnjaka, komasaciju i arondaciju zemljišta.
Pred Gradskom upravom za urbanizam i stambene poslove, građani i pravna lica, kao stranke u postupku, u skladu sa zakonom i drugim propisima, ostvaruju prava:

1. u oblasti urbanizma
• na potvrđivanje projekta preparcelacije - parcelacije
• na izdavanje lokacijske dozvole
• na izdavanje informacije o lokaciji

2. u oblasti građevinarstva
• na izdavanje građevinske dozvole,
• na izdavanje odobrenja za izgradnju objekata,
• na izdavanje potvrde prijave za početak izvođenja radova,
• na izdavanje upotrebne dozvole,
• na odobravanje radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola,
• na donošenje rešenja o uklanjanju objekta,
• na izdavanje potvrde prijave izgrađenih temelja,
• na izdavanje građevinske dozvole za pripremne radove,
• na izdavanje uverenja o fizičkim delovima, tj. specifikaciji objekta (etažiranje)

3. u oblasti legalizacije
• na naknadno izdavanje građevinske dozvole u postupku legalizacije
• na izdavanje upotrebne dozvole u postupku legalizacije

4. u stambenoj oblasti
• na pokretanje postupka iseljenja lica koja bez pravnog osnova koriste stan ili zajedničke prostorije u stambenim zgradama,
• na izdavanje uverenja o konstituisanju skupštine zgrade i izboru predsednika,
• na prenos stanarskog prava nakon smrti poslednjeg nosioca stanarskog prava ili njegovog iseljenja,
• na davanje stana na kojem pravo korišćenja ima Grad Novi Sad u zakup na određeno ili neodređeno vreme.

5. u oblasti imovinsko pravnih poslova
• na konverziju prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu,
• na poništaj pravosnažnog rešenja o izuzimanju zemljišta iz poseda,
• na određivanje zemljišta za redovnu upotrebu,
• na otkup stana od Grada Novog Sada,
• na promenu načina isplate otkupne cene stana,
• na izdavanje dozvole za brisanje hipoteke na stanu,
• na prenos hipoteke.

Pored navedenih prava, građani i pravna lica mogu dobiti informaciju o postupcima koji se vode kod Gradske uprave za urbanizam i stambene poslove, kao i pravo da izvrše razgledanje i prepis spisa u navedenim predmetima, kada za to dokažu postojanje pravnog interesa.

„ Registar investitora vodi se u skladu s odredbama Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispr. , 64/10 – Odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 - Odluka US, 50/13 - Odluka US i 98/13 – Odluka US)  „

„ Rešenjem Gradonačelnika Grada Novog Sada broj II-020-2/2012-2304 od 14.11.2012. godine, objavlјenim u „Službenom listu Grada Novog Sada“ broj 49/12, za vođenje Registra investitora na teritoriji Grada Novog Sada određen je Đorđe Pisarov, pomoćnik načelnika za pravne poslove u oblasti urbanizma Gradske uprave za urbanizam i stambene poslove. „

Kоntаkt tеlеfоn Grаdskе uprаvе zа urbаnizаm i stаmbеnе pоslоvе је 021/422-644.

Radnička ulica br. 2
 

v.d. načelnika: Dejan Mihajlović  
telefon: 021/452-133 i 021/522-953

v.d. zamenika načelnika: Vladimir Milenković
telefon: 021/452-133 i 021/522-953