GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE

Žarka Zrenjanina br. 2,
centrala 420-299
v.d. načelnika: Zoran Stanojević
v.d. zamenika načelnika: Gordana Vuković

Dokumenti gradske uprave za komunalne poslove

Gradska uprava za komunalne poslove sastoji se od pet odseka i jednog sektora: Odsek za komunalno-tehničke i investicione poslove i poslove informatike, Odsek za upravne poslove, Odsek za javne nabavke i kontrolu naplate lokalne komunalne takse, Odsek za finansijske poslove i Odsek za normativne i opšte poslove.

U Odseku za komunalno-tehničke i investicione poslove i poslove informatike obavljaju se poslovi koji se odnose na programe poslovanja javnih komunalnih i javnog preduzeća i praćenje njihove realizacije, izradu analiza stanja u javno-komunalnim preduzećima, izradu predloga programa razvoja komunalnih delatnosti, upravljanje komunalnim otpadom, praćenje stanja u oblasti pružanja komunalnih usluga, praćenje stanja u oblasti zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda i zaštite od požara, procenu i sagledavanje bilansa potrošnje vode i potrošnje energije na nivou Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Grad), pripremu investicionih programa, akata koji iz njih slede i praćenje njihove realizacije u komunalnoj delatnosti, pripremu programa održavanja i praćenje njihove realizacije, učešće u izradi propisa i opštih akata u komunalnoj delatnosti i u oblasti zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda i zaštite od požara, predlaganje razvoja i unapređenje Opšteg informacionog sistema, razvoja i funkcionisanja informacione infrastrukture Grada, organizovanja baze podataka i aplikativnih softvera i informatičke tehnologije, izradu informacija o poslovima iz delokruga Odseka, izradu izveštaja i informacija o radu Odseka, obrađivanje odborničkih pitanja, poslove evidencije zahteva i drugih podnesaka građana i pravnih lica i učešće u sprovođenju postupaka javnih nabavki javnih komunalnih i javnog preduzeća.

U Odseku za normativne i opšte poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu propisa i drugih akata u komunalnoj delatnosti, u oblasti građevinskog zemljišta, u oblasti opšteg i komunalnog uređenja Grada i u oblasti zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda i zaštitu od požara, utvrđivanje nacrta rešenja o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta na kojem je upisano pravo javne svojine u korist Grada, utvrđivanje nacrta rešenja o poništaju rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta i prestanku zakupa građevinskog zemljišta, utvrđivanje nacrta rešenja o pribavljanju građevinskog zemljišta u svojinu Grada, praćenje sprovođenja donetih akata, davanje stručnih mišljenja o propisima i opštim aktima iz delokruga Gradske uprave, izradu informacija o poslovima iz delokruga Odseka, izradu izveštaja i informacija o radu Odseka i Gradske uprave, obrađivanje odborničkih pitanja, poslove evidencije zahteva i drugih podnesaka građana i pravnih lica, poslove prijema i najave stranaka, dostavu predmeta odsecima u rad, evidenciju dnevnih obaveza starešina i prisustvo zaposlenih na poslu i arhivske poslove.

U Odseku za upravne poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na vođenje upravnog postupka za zauzimanje javne površine za postavljanje objekata i uređaja na javnim površinama (kiosci i barake, prevozna sredstva rekonstruisana u montažne objekte prilagođene za obavljanje odgovarajuće komercijalne delatnosti, letnje i zimske bašte, pokretne tezge, izložbeni pultovi, slobodnostojeće i zidne vitrine, uređaji za kokice, druge pečenjarske proizvode i hot-dog i sl, rashladni uređaji, objekti za izvođenje zabavnih programa, perde, ograde gradilišta, gradilišna skela, deponovanje građevinskog materijala i drugi objekti i uređaji u funkciji izvođenja građevinskih radova), vođenje upravnog postupka za promenu delatnosti koja se obavlja u kiosku odnosno baraci, pripremu materijala i organizaciju rada sednica komisija iz delatnosti Odseka i izradu zapisnika i otpravaka sa sednica komisija.

U Odseku za javne nabavke i kontrolu naplate lokalne komunalne takse obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje stanja u oblasti javnih nabavki, učešće u izradi finansijskog plana, izradu plana javnih nabavki za sredstva koja su predviđena u finansijskom planu ove uprave, praćenje propisa iz oblasti javnih nabavki, pripremu i sprovođenje postupaka u oblasti javnih nabavki za sredstva koja su predviđena u finansijskom planu i planu javnih nabavki ove uprave, izradu izveštaja za Upravu za javne nabavke, kontrolu dostavljanja izveštaja prema Upravi za javne nabavke i redovno izveštavanje na portalu za javne nabavke, sačinjavanje periodičnih, godišnjih i vanrednih izveštaja iz oblasti naplate lokalnih komunalnih taksi, prinudne naplate lokalnih komunalnih taksi, pripremu materijala i organizaciju rada sednica iz delatnosti Odseka.

U Odseku za finansijske poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje organizacije rada i stanja javnih komunalnih i javnog preduzeća koja obavljaju komunalnu delatnost, praćenje akumulativne i reproduktivne sposobnosti i realizacije investicija, pripremu predloga cena komunalnih usluga za koje saglasnost daje Gradsko veće Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradsko veće), izradu izveštaja i izradu finansijskog plana, učešće u izradi plana javnih nabavki za namene za koje su sredstva predviđena u finansijskom planu ove uprave i interne kontrole, pripremu programa za uređivanje građevinskog zemljišta i programa finansiranja određenih komunalnih delatnosti, raspodelu sredstava direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava, pripremu zahteva za aproprijacije, vođenje dokumentacije za plaćanje i evidenciju podnetih i odbijenih zahteva i vođenje poslovnih knjiga.