Član Gradskog veća za zdravstvo

Prof. dr sc. med. ZOLTAN HORVAT
Člаn Grаdskоg vеćа zа zdrаvstvо

Тrg slоbоdе 1, Nоvi Sаd, Srbiја
Теlеfоn: +381 21 527 044
Fаks: +381 21 528 186
e-mail: zoltan.horvat@novisad.rs

Rođen u Novom Sadu 24. maja 1953. godine. Osnovnu školu i Gimnaziju  „Jovan Jovanović Zmaj“ (prirodno-matematički smer) završio u Novom Sadu.

Medicinski fakultet u Novom Sadu upisao školske 1972-73.godine i diplomirao 1978. sa prosečnom ocenom 8,81. Obavezan lekarski staž obavio na Medicinskom fakultetu Novi Sad, a potom položio stručni ispit za zvanje lekara opšte medicine. Vojni rok u trajanju od dvanaet meseci služi u Beogradu u Sanitetskoj oficirskoj školi  VMA, gde nakon uspešno završenog školovanja stiče čin potporučnika JNA. Ostatak vojnog roka radi kao jedini lekar u Vojnoj policiji.

Od 1. maja 1980. godine stalno zaposlen na Medicinskom fakultetu i udruženim Klinikama za hirurške bolesti. Upisan na poslediplomske studije na Medicinskom fakultetu iz oblasti vaskularne hirurgije. Izabran u zvanje asistenta pripravnika iz oblasti vaskularne hirurgije. Godine 1981. započinje specijalizaciju iz opšte hirurgije. Nakon položenih svih ispita na magistarskim studijama završava i uspešno brani magistarski rad pod naslovom „Renovaskularna hipertenzija" i stiče zvanje magistra medicinskih nauka, a potom na Medicinskom fakultetu postaje asistent na predmetu Hirurgija sa ratnom hirurgijom.1984. godine polaže sa uspehom specijalistički ispit iz opšte hirurgije i počinje da dežura kao šef hirurške dežurne ekipe.

Tokom 1984-1985. provodi trinaest meseci u zapadnom Berlinu, kao stipendista berlinskog Senata na univerzitetskoj Klinici „Steglit“ kod profesora dr Rudolfa Heringa, predsednika udruženja hirurga Zapadne Nemačke. Specijalizira transplantaciju bubrega i vaskularnu hirurgiju. Odmah po povratku u Novi Sad urađene su prve dve kadaverične transplantacije bubrega. Sa mikrohirurškim  timom uradio je prvu replantaciju podlaktice, a potom i drugu u svetu interreplantaciju šake i podlaktice. Upisuje doktorske studije i prijavlјuje doktorsku disertaciju pod naslovom „Recidiv u hirurgiji varikožnog sindroma“, koju brani na Medicinskom fakultetu pod mentorstvom prof. dr Svetolika Avramova i stiče zvanje doktora medicinskih nauka, a na Medicinskom fakultetu je izabran najpre u zvanje docenta, a potom vanrednog i redovnog profesora. Aktivno učestvuje u nastavi sa studentima, poslediplomskoj, specijalističkoj, subspecijalističkoj nastavi i nastavi na doktorskim studijama. Član ispitnih komisija za studente medicine i stomatologije, član komisija za polaganje diplomskih ispita za studente medicine i stomatologije, komisije za polaganje specijalističkog ispita iz opšte hirurgije i komisije za polaganje subspecijalističkog ispita iz vaskularne hirurgije. Mentor u magistarskim i doktorskim radovima, kao i član komisija Medicinskog fakulteta za njihovu odbranu. Član Evropskog udrženja vaskularnih hirurga, član hirurga Srbije i član vaskularnih hirurga Srbije. Autor radova iz oblasti hirurgije, monografija i udžbenika za studente medicine, specijalizante i subspecijaliste vaskularne hirurgije. Trenutno zaposlen kao vaskularni i opšti hirurg na Klinici za vaskularnu i transplantacionu hirurgiju KC Vojvodine. U tri navrata radio dobrovolјno kao vaskularni hirurg u Prištini. Dugogodišnji načelnik odelјenja operacionih sala hirurgije, a za vreme Nato bombardovanja kao koordinator svih operacionih blokova KC Vojvodine.

Član Srpske napredne stranke. Predsednik Saveta za nacionalne manjine GO SNS Novi Sad. Član Gradskog veća Novog Sada za zdravstvo od maja 2013. godine. Predsednik Saveta za zdravstvo Grada Novog Sada. Završio master studije iz menadžmenta u zdravstvu sa diplomskim radom iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i stekao zvanje menadžera u zdravstvu. Dugogodišnji predsednik Drugostepene invalidske pokrajinske komisije  pri APV za ratne i civilne invalide rata.

Govori nemački i mađarski jezik.

Oženjen i ima ćerku.