Čitaj mi

Besplatne karte u gradskom i prigradskom saobraćaju za porodice sa troje i više dece

Na osnovu preporuke Gradonačelnika Novog Sada i Odluke Upravnog odbora Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća, deca iz porodica sa troje i više dece i u ovoj školskoj godini ostvaruju pravo na besplatne karte u gradskom i prigradskom saobraćaju.
Ovim pravom obuhvaćena su deca iz porodica sa troje i više dece do 18. godina starosti koja imaju prebivalište na teritoriji grada Novog Sada, a koji su na redovnom školovanju u osnovnoj i srednjoj školi, kao i deca iz porodica koja su raseljena sa Kosova i Metohije, a imaju prebivalište, odnosno boravište na teritoriji Grada Novog Sada.
Obrazac zahteva za ostvarivanje besplatne karte može se preuzeti s u šalter sali Gradske kuće, Trg slobode broj 1, kao i na sajtu Grada Novog Sada www.novisad.rs
Uz obrazac zahteva za ostvarivawe besplatne karte potrebno je priložiti odgovarajuće dokaze, i to : fotokopiju lične karte - raseljeničke legitimacije za roditelje, fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici, a za punoletnu decu fotokopiju lične karte-raseljeničke legitimacije, fotokopiju obrasca GRAS-a overenog u školi.
Za decu koja su ostvarila pravo na besplatan prevoz u predhodnoj školskoj godini, priložiti samo dokaz pod tačkom 3. .
Zahtev za ostvarivanje besplatne karte za prevoz dece iz porodica sa troje i više dece za 2010. godinu predaje se u šalter sali Gradske kuće, Trg slobode broj 1.
Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu, nakon utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje besplatne karte ( da je porodica sa troje i više dece prijavljena na istoj adresi ) dostavlja spiskove u JGSP "Novi Sad" u roku od 3 dana od dana prijema zahteva, radi izrade besplatnih karata.
Dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu, Žarka Zrenjanina 2. Novi Sad, telefon 488-2-836.

Novi Sad, 16. avgust 2010. godine