КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА НА ИМЕ ПРЕДФИНАНСИРАЊА АКТИВНОСТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА ИНСТРУМЕНТА ПРЕТПРИСТУПНЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – „IPA“

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине
до искоришћења планираних средстава

 

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине расписао је конкурс  за доделу кредитних средстава на име предфинансирања активности у реализацији пројеката инструмента претприступне помоћи Европске уније – „IPA“. Основни циљ доделе средстава је обезбеђење финансијскe подршке ради повећања ефикасности реализације пројеката одобрених у оквиру „IPA“ програма Европске уније код којих се финансирање реализације пројекта спроводи уз примену предфинансирања.  За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 100.000.000,00 динара.

Право учешћа на конкурсу имају: невладине организације и удружења грађана. Право за доделу средстава у складу са овим конкурсом и прописима којима се уређује поступак јавне набавке имају: јединице локалне самоуправе - градови и општине, односно јавна предузећа, институције и установе чији је оснивач јединица локалне самоуправе, односно Аутономнa Покрајинa Војводине.

Услови кредитирања:

  • износ кредита: до износа пројектованих трошкова у ЕУР финансираних из IPA програма за два извештајна периода реализације пројекта према одобреном буџету пројекта подносиоца кредитног захтева по овом конкурсу, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије за ЕУР на дан реализације кредита;
  • рок враћања кредита: до 12 месеци;
  • обрачун и плаћање камате: месечно;
  • примена валутне клаузуле;
  • каматна стопа: 3% на годишњем нивоу (уколико је инструмент обезбеђења гаранција),  4% на годишњем нивоу (за остале инструменте обезбеђења).

Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију.

Све додатне информације могу се добити лично на адреси Булевар цара Лазара 7а, Нови Сад, у Сектору за кредите; електронским путем: kreditno@rfapv.rs, на интернет страници: www.rfapv.rs или телефонским путем на бројеве: 021/454-334; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-022; 021/6351-014.