ЈАВНA НАБАВКЕA УСЛУГА - СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ТЕЛЕФОНСКЕ ЦЕНТРАЛЕ МАРКЕ "AVAYA" (ШИФРА: ЈНМВ-У-4-2020)