ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА- ЈНМВ-5/2019 –УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ОБЈЕКАТА