ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Жарка Зрењанина бр. 2,
централа 420-299
в.д. начелникa: Зоран Станојевић
в.д. заменика начелника: Гордана Вуковић
 

Документи градске управе за комуналне послове

Градска управа за комуналне послове састоји се од  пет одсека и једног сектора: Одсек за комунално-техничке и инвестиционе послове и послове информатике, Одсек за управне послове,  Одсек за јавне набавке и контролу наплате локалне комуналне таксе, Одсек за финансијске послове и Одсек за нормативне и опште послове.

У Одсеку за комунално-техничке и инвестиционе послове и послове информатике обављају се послови који се односе на програме пословања јавних комуналних и јавног предузећа и праћење њихове реализације, израду анализа стања у јавно-комуналним предузећима, израду предлога програма развоја комуналних делатности, управљање комуналним отпадом, праћење стања у области пружања комуналних услуга, праћење стања у области заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара, процену и сагледавање биланса потрошње воде и потрошње енергије на нивоу Града Новог Сада (у даљем тексту: Град), припрему инвестиционих програма, аката који из њих следе и праћење њихове реализације у комуналној делатности, припрему програма одржавања и праћење њихове реализације, учешће у изради прописа и општих аката у комуналној делатности и у области заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара, предлагање развоја и унапређење Општег информационог система, развоја и функционисања информационе инфраструктуре Града, организовања базе података и апликативних софтвера и информатичке технологије, израду информација о пословима из делокруга Одсека, израду извештаја и информација о раду Одсека, обрађивање одборничких питања, послове евиденције захтева и других поднесака грађана и правних лица и учешће у спровођењу поступака јавних набавки јавних комуналних и јавног предузећа.

У Одсеку за нормативне и опште послове обављају се послови који се односе на припрему прописа и других аката у комуналној делатности, у области грађевинског земљишта, у области општег и комуналног уређења Града и у области заштите од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара, утврђивање нацрта решења о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта на којем је уписано право јавне својине у корист Града, утврђивање нацрта решења о поништају решења о отуђењу грађевинског земљишта и престанку закупа грађевинског земљишта, утврђивање нацрта решења о прибављању грађевинског земљишта у својину Града, праћење спровођења донетих аката, давање стручних мишљења о прописима и општим актима из делокруга Градске управе, израду информација о пословима из делокруга Одсека, израду извештаја и информација о раду Одсека и Градске управе, обрађивање одборничких питања, послове евиденције захтева и других поднесака грађана и правних лица, послове пријема и најаве странака, доставу предмета одсецима у рад, евиденцију дневних обавеза старешина и присуство запослених на послу и архивске послове.

У Одсеку за управне послове обављају се послови који се односе на вођење управног поступка за заузимање јавне површине за постављање објеката и уређаја на јавним површинама (киосци и бараке, превозна средства реконструисана у монтажне објекте прилагођене за обављање одговарајуће комерцијалне делатности, летње и зимске баште, покретне тезге, изложбени пултови, слободностојеће и зидне витрине, уређаји за кокице, друге печењарске производе и хот-дог и сл, расхладни уређаји, објекти за извођење забавних програма, перде, ограде градилишта, градилишна скела, депоновање грађевинског материјала и други објекти и уређаји у функцији извођења грађевинских радова), вођење управног поступка за промену делатности која се обавља у киоску односно бараци, припрему материјала и организацију рада седница комисија из делатности Одсека и израду записника и отправака са седница комисија.

У Одсеку за јавне набавке и контролу наплате локалне комуналне таксе обављају се послови који се односе на: праћење стања у области јавних набавки, учешће у изради финансијског плана, израду плана јавних набавки за средства која су предвиђена у финансијском плану ове управе, праћење прописа из области јавних набавки, припрему и спровођење поступака у области јавних набавки за средства која су предвиђена у финансијском плану и плану јавних набавки ове управе, израду извештаја за Управу за јавне набавке, контролу достављања извештаја према Управи за јавне набавке и редовно извештавање на порталу за јавне набавке, сачињавање периодичних, годишњих и ванредних извештаја из области наплате локалних комуналних такси, принудне наплате локалних комуналних такси, припрему материјала и организацију рада седница из делатности Одсека.

У Одсеку за финансијске послове обављају се послови који се односе на: праћење организације рада и стања јавних комуналних и јавног предузећа која обављају комуналну делатност, праћење акумулативне и репродуктивне способности и реализације инвестиција, припрему предлога цена комуналних услуга за које сагласност даје Градско веће Града Новог Сада (у даљем тексту: Градско веће), израду извештаја и израду финансијског плана, учешће у изради плана јавних набавки за намене за које су средства предвиђена у финансијском плану ове управе и интерне контроле, припрему програма за уређивање грађевинског земљишта и програма финансирања одређених комуналних делатности, расподелу средстава директним и индиректним корисницима буџетских средстава, припрему захтева за апропријације, вођење документације за плаћање и евиденцију поднетих и одбијених захтева и вођење пословних књига.